Nový les jinak

www.novylesjinak.cz 

Extrémní sucho v posledních letech a s ním spojené přemnožení podkorního hmyzu vedlo k dramatickému nárůstu kalamitních těžeb a ke vzniku rozsáhlých holin. České lesnictví se tak ocitlo v bezprecedentní situaci, kdy je nutné na velkém území založit nové lesní porosty odolné předpokládaným změnám klimatu a zároveň plnící všechny ekosystémové i hospodářské funkce. Dosud používané postupy jsou za těchto okolností jen těžko aplikovatelné.

Celkový rozsah holin v současnosti staví lesníky před zásadní otázku, zda volit tradiční jednofázový postup umělé a přirozené obnovy s poměrně vysokým rizikem problémů s jejich dalším vývojem a stabilitou nebo více využít „nové“ způsoby obnovy těchto ploch. Výsledky lesnického výzkumu z posledních let jednoznačně doporučují druhou cestu. Alternativní postupy založené na využití široké škály dřevin a volbě vícefázové obnovy kladou však zvýšené nároky na precizní naplánování postupných kroků a též na vlastní provedení navržených opatření.

Proto vědci z VÚLHM, v. v. i., připravili a začali realizovat ve spolupráci s Lesním družstvem obcí (LDO) Přibyslav projekt příkladného způsobu obnovy lesa po kalamitě „Realizace inovativních postupů obnovy lesa na kalamitních holinách s ohledem na podporu biodiverzity a zvyšování funkčnosti lesních ekosystémů“.

Projekt je podpořen Norskými fondy a Státním fondem životního prostředí ČR.

Více se o projektu dozvíte na: www.novylesjinak.cz