DZ01: Ekologická stabilita

Výzkumný záměr Stabilizace funkcí lesa v antropogenně narušených a měnících se podmínkách prostředí (2009-2013)

Dílčí záměr 01: Ekologická stabilita lesních porostů a dynamika změn prostředí.

Cílem řešení prvního dílčího záměru projektu MZe0002070203 bylo zajištění informačních podkladů pro trvale udržitelné hospodaření v lesích včetně tvorby, využívání a monitorování indikátorů stability a vitality lesních porostů.

DZ 01 sledoval a hodnotil změny imisních a klimatických podmínek, meteorologických stresových situací a jejich dopady na lesní porosty, a to z pohledu současného i historického zatížení kyselými depozicemi a ozonem, z pohledu změn a vývoje klimatických podmínek a výskytu extrémních povětrnostních situací, z pohledu ovlivnění růstu a zdravotního stavu lesních dřevin a z pohledu změn stanovištních charakteristik a parametrů biodiverzity. Pozornost byla věnována dynamice dusíku, fosforu a dalších živin i zátěžových prvků v lesním ekosystému v měnících se podmínkách prostředí. Byly hodnoceny výsledky plošných průzkumů vlastností lesních půd a parametrů biodiverzity lesních ekosystémů. Metodicky byly studovány současné možnosti monitoringu obsahu uhlíku v lesních půdách, byla sledována výživa lesních dřevin a posouzena vhodnost používaných kritérií výživy včetně poměrů živin. Předmětem hodnocení byl také vztah výživy, zdravotního stavu a růstu lesních porostů v závislosti na dalších faktorech prostředí v oblastech bývalých velkoplošných imisních holin.
Hydrologická část řešení byla zaměřena na oblasti se zvýšenou citlivostí vůči výkyvům v množství srážek (smrkové porosty v chlumních polohách), kde byl hodnocen pohyb vody v půdním prostředí a zdravotní stav a růst stromů v případě reálného či potenciálního přísušku. Dále byl sledován vliv lesních porostů různého věku na změny chemismu půdní vody a vody odtékající z lesních ekosystémů.

Dílčí záměr je členěn na 3 tematické bloky:

  • Změny v imisních a klimatických podmínkách a jejich dopady na lesní porosty (V. Šrámek).
  • Dynamika živin a zátěžových prvků v lesních ekosystémech pod tlakem měnících se podmínek prostředí (B. Lomský).
  • Hydrologie lesních povodí v měnících se podmínkách prostředí (M. Bíba).