Hodnocení kvality vody

Hodnocení kvality vody v lesních ekosystémech (1998 – 2005)

Předmětem činnosti bylo monitorování chemismu srážek volné plochy, podkorunových srážek, půdní vody a chemického složení vody zdrojů odtékajících z lesních ekosystémů na výzkumných objektech Zdíkov (Šumava), Vojířov (Českomoravská vrchovina), Strouha, Všeteč – Kamýk (Středočeská pahorkatina) a Třebotov (Český kras).

2005

Při zachování metodiky z předchozích let byly hodnoceny vstupy imisních látek se srážkami, jejich změny po průchodu porostem (podkorunové srážky) a půdním (humusovým) profilem. Bylo analyzováno složení vody, odtékající do vodních zdrojů (prameny, drobné vodní toky) na sledovaných lokalitách. Hodnocení je zaměřeno jak na jakost vody z hlediska normovaných ukazatelů pitné vody, tak zejména na roli koloběhu látek, rozpuštěných ve vodě, v procesu výživy lesních porostů a trvalosti jejich produkce i mimoprodukčních funkcí.
Roky 2002 až 2005 byly srážkově velmi rozdílné. Na plochách v jižních Čechách (Kamýk, Strouha, Vojířov, Zdíkov) dosahovaly srážky v letních měsících 2002 mimořádné intenzity a úhrnů a v roce 2003 byly naopak v letních a podzimních měsících naměřeny minimální hodnoty na všech plochách. Rok 2004 byl rovněž srážkově podnormální. V průběhu roku 2005 byla zásoba vody v půdách v jarním období velmi příznivá, na většině ploch nastal výrazný srážkový deficit až v podzimních měsících.

2004

Na dlouhodobě sledovaných výzkumných objektech v různých lesních oblastech České republiky pokračovalo i v roce 2004 sledování dynamiky prvků v jednotlivých složkách lesních ekosystémů. Bylo analyzováno složení vody, odtékající do vodních zdrojů (prameny, drobné vodní toky) na sledovaných lokalitách. Hodnocení je zaměřeno nejen na jakost vody z hlediska normovaných ukazatelů pitné vody, ale zejména na roli koloběhu látek, rozpuštěných ve vodě, v procesu výživy lesních porostů a trvalosti jejich produkce i mimoprodukčních funkcí.
Těžištěm výzkumu jsou lesní oblasti Šumava, Českomoravská vrchovina, Středočeská pahorkatina a Český kras.
Při celkovém snižování úrovně depozic většiny imisních látek má jejich působení v lesním ekosystému rozdílnou dynamiku a značný význam mají stanovištní poměry a stupeň předchozího pozměnění přirozené vegetace i půdního prostředí. Provedené hodnocení proto zohledňuje i porostní a mikroklimatické charakteristiky.

2003

Byly hodnoceny vstupy imisních látek se srážkami, jejich změny po průchodu porostem (podkorunové srážky) a půdním (humusovým) profilem. Bylo analyzováno složení vody, odtékající do vodních zdrojů (prameny, drobné vodní toky) na sledovaných lokalitách. Hodnocení je zaměřeno nejen na jakost vody z hlediska normovaných ukazatelů pitné vody, ale zejména na roli koloběhu látek, rozpuštěných ve vodě, v procesu výživy lesních porostů a trvalosti jejich produkce i mimoprodukčních funkcí.
Výzkum probíhá na dlouhodobě sledovaných objektech v různých lesních oblastech České republiky (lesní oblasti Šumava, Českomoravská vrchovina, Středočeská pahorkatina a Český kras).
Roky 2002 a 2003 byly srážkově velmi rozdílné. Na plochách v jižních Čechách (Kamýk, Strouha, Vojířov, Zdíkov) dosahovaly srážky v letních měsících 2002 mimořádné intenzity a úhrnů a v roce 2003 byly naopak v letních a podzimních měsících naměřeny minimální hodnoty na všech plochách. Při celkovém snižování úrovně depozic většiny imisních látek má jejich působení v lesním ekosystému rozdílnou dynamiku a značný význam mají stanovištní poměry a stupeň předchozího pozměnění přirozené vegetace i půdního prostředí. Provedené hodnocení proto zohledňuje i porostní a mikroklimatické charakteristiky.

2002
Sledované výzkumné plochy nejsou v silněji imisně zatížených oblastech. Přesto se na stanovištích exponovaných prouděním vzduchu od západu a severu projevují vyšší spady některých imisních látek. Jde o plochy Vojířov a Kamýk. Plochy na Zdíkově a plocha Strouha jsou méně exponovány. Velké kolísání hodnot spadu imisních látek bylo zjištěno i na Třebotově. Při nižším regionálním znečištění ovzduší se více uplatňují místní zdroje v závislosti na meteorologických podmínkách.
Ve vodách povrchových zdrojů se uplatňuje pufrační schopnost půdy a zvětralinového pláště, která může tlumit časově omezené výchylky depozice. Výsledky rozborů vzorků vody odebírané ze zdrojů v letech 1998 – 2002 ukazují na setrvalý stav chemismu vody nebo na pokračování trendů zapo-čatých v předchozích letech.