Kvantifikace nadzemní biomasy lesních dřevin

Od roku 2000 realizoval útvar Ekologie lesa několik projektů, jejichž součástí byl i odběr stromových vzorníků a kvantifikace nadzemní biomasy smrku ztepilého, buku lesního a douglasky tisolisté. Přesné zjišťování hmotnosti nadzemní biomasy lesních dřevin je klíčové pro další analýzy zaměřené na bilanci živin a rovněž pro kvantifikaci uhlíku uloženého v biomase stromů.

Data získaná v těchto projektech se stala základem datového souboru, který byl použit k odvození alometrických rovnic pro výpočet biomasy smrku, buku a douglasky v podmínkách České republiky. Modely pro výpočet stromové biomasy jsou postaveny na těsném alometrickém vztahu mezi základními dendrometrickými charakteristikami stromu (nejčastěji výčetní tloušťkou kmene a výškou stromu) a množstvím biomasy.

Modely pro výpočet biomasy smrku, buku a douglasky byly publikovány formou certifikovaných metodik. Kromě toho je možné pro kvantifikaci biomasy smrku a buku použít i program DendroCalc (viz níže), který umožňuje kvantifikaci biomasy v prostředí programu Excel. Program navíc umožňuje i kvantifikaci nadzemní biomasy lípy, pomocí sady modelů vytvořených ve spolupráci s katedrou HÚL České zemědělské univerzity v Praze (Čihák et al. 2014).

Program je vytvořen v jazyce VBA (Visual Basic for Application). Pro použití programu je nutné povolit v Excelu používání maker. Program poskytuje možnost výstupů jak na stromové, tak na porostní úrovni.

Odkazy na metodiky a odborné publikace s tématikou kvantifikace biomasy dřevin:

 • Vejpustková M, Čihák T (2019). Modely pro výpočet nadzemní biomasy douglasky tisolisté v České republice. Lesnický průvodce 3/2019, VÚLHM, 40 s.
 • Vejpustková M, Čihák T, Šrámek V. (2018). Stanovení nadzemní biomasy smrku ztepilého. Lesnická práce 97(5): 322-325.
 • Čihák T, Vejpustková M (2018). Parameterisation of allometric equations for quantifying aboveground biomass of Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst.) in the Czech Republic. J. For. Sci. 64: 108 – 117.
 • Čihák T, Vejpustková M, Šrámek V (2017). Kvantifikace nadzemní biomasy lesních porostů s pomocí vstupních veličin zjišťovaných bezpilotními letadly. In: Sitková Z, Pavlenda P (eds.): Dlhodobý ekologický výskum a monitoring lesov: súčasné poznatky a výzvy do budúcnosti. Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie, Zvolen 7.-8.11.2017. Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, s. 37 – 41.
 • Vejpustková, M., Čihák, T., Šrámek, V. (2017): Kvantifikace nadzemní biomasy smrku ztepilého (Picea Abies (L.) Karst.). Certifikovaná metodika. 27 p.
 • Remeš, J., Bílek, L., Zahradník, D. (2016): Metody stanovení nadzemní biomasy borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v podmínkách hospodářského souboru 13 a 23. Certifokovaná metodika. 27 p.
 • Vejpustková M, Zahradník D, Čihák T, Šrámek V (2015). Models for predicting aboveground biomass of European beech (Fagus sylvatica L.) in the Czech Republic. Journal of Forest Science 61: 45–54.
 • Čihák, T., Hlásny, T., Stolariková, R., Vejpustková, M., & Marušák, R. (2014): Functions for the aboveground woody biomass in Small-leaved lime (Tilia cordata Mill.)/Funkce pro hodnocení biomasy nadzemních částí lípy malolisté (Tilia cordata Mill.). Forestry Journal, 60 (3), 150-158.
 • Vejpustková, M., Čihák T., Zahradník, D., Šrámek, V., (2013): Metody stanovení nadzemní biomasy buku (Fagus sylvatica L.). Lesnický průvodce 1/2013, VÚLHM, 28 s.

Realizované projekty s tématikou kvantifikace biomasy dřevin:

 • Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR (NAZV QJ1520229), 2015-2018
 • Koloběh živin ve smíšených lesích (COST CZ – LD14124, součást mezinárodní akce FP 1206 EuMIXFOR – European mixed forests – Integrating Scientific Knowledge in Sustainable Forest Management), 2014-2017
 • Dynamika obsahů hlavních živin ve smrkových a bukových porostech v ČR – možnosti zajištění výživy lesních dřevin jako předpoklad trvalé udržitelného pěstování lesů (NAZV QH81246), 2008-2012
 • Vliv současných depozic dusíku na zvyšování přírůstu a kvalitu výživy smrkových porostů (NAZV QC1273), 2001-2004