Významné osobnosti ekologie lesa

Vladimír Krečmer
Narodil se 22. ledna 1928 v Bystřici pod Hostýnem, zemřel 9. září 2019 v Praze.

Byl významným bioklimatologem a hydrologem, který ve VÚLHM strávil téměř 40 let svého pracovního života.

Při oslavách 95. výročí vzniku VÚLHM v roce 2016 byl oceněn zlatou medailí za celoživotní přínos lesnické vědě.

–> Celý text

Václav Lochman
Narodil se 28. července 1933 v Očelicích

Jako absolvent Lesnické Fakulty ČVUT v Praze zahájil v roce 1957 svoji lesnickou kariéru. Po praxi na LZ Hronov pracoval jako polesný na LZ Opočno do poloviny roku 1960. V tomto roce nastoupil do Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti do oddělení lesního prostředí jako inženýr asistent.

–> Celý text

Bohumír Lomský
Narodil se 14. srpna 1954 v Praze, zemřel 11. září 2018 v Praze.

Ve VÚLHM byl zaměstnán od roku 1980, nejprve na pozici výzkumného pracovníka v oblasti obecné i stresové fyziologie a ekologie lesních dřevin. Podstatná část jeho práce byla později zaměřena na problematiku imisních lokalit zejména z hlediska hodnocení výživy a zdravotního stavu lesních porostů.

–> Celý text

Jan Materna
Narodil se 23. října 1924 v Praze, zemřel 26. 10. 2020 v Praze

Ve VÚLHM začal pracovat v oddělení vedeném Dr. Antonínem Němcem, jako specialista na výživu lesních dřevin a od padesátých let minulého století se zaměřením na sledování vlivu imisí ze znečištěného ovzduší na lesní ekosystémy.

–> Celý text

Bohuslav Mařan
Narodil se 2. 12. 1898 v Českém Dubu, zemřel 7. 12. 1962 v Praze.

V roce 1929 nastoupil do Ústavu lesní biochemie a pedologie, kde pracoval jako komisař, od roku 1936 jako vrchní komisař. V roce 1945 se stal ředitelem Výzkumných ústavů lesnických.
Pracoval v oblasti lesnického půdoznalectví, biochemie a zemědělsko-lesnických meliorací. Zabýval se lesním prostředím a základními problémy lesní produkce.

–> Celý text

Antonín Němec
Narodil se 14. 3. 1894 v Praze, zemřel 26. 7. 1958, také v Praze.

Patří mezi odborníky, kteří se zasloužili o vysokou úroveň a mezinárodní prestiž lesnického výzkumu v meziválečné Československé republice. Známý je především jako odborník na otázky vztahu porostů a půdy a také v oblasti sledování vlivu hospodářských zásahů a pěstování stanovištně nevhodných dřevin na degradaci půd a možnosti jejich ozdravení.

–> Celý text

Hana Uhlířová
Narodila se 18.3.1946 v Praze.

Ve výzkumném ústavu začala pracovat v roce 1980. Zabývala se především vlivem cizorodých látek z prostředí na stav lesních ekosystémů se zaměřením na fyziologické a biochemické změny, které tyto látky vyvolávají, dále poškozením lesních dřevin imisemi, využitím radionuklidů v lesnickém výzkumu, diagnostickými metodami pro testování odolnosti dřevin k různým typům stresu či hodnocením vlivu ozonu na biochemické procesy dřevin.