Aktuality

Pozvánka na mezinárodní workshop „Living with storms – Towards resilience and adaptation to forest disturbances“, 26. až 28. 9. 2023, Freiburg, Německo

Osmá ministerská konference o ochraně lesů v Evropě, která se konala v Bratislavě ve dnech 14. až 15. dubna 2021, se přijatou rezolucí „Adapting pan-European Forests to Climate Change“ zavázala k trvale udržitelnému obhospodařování evropských lesů s cílem podpory jejich odolnosti, dobrého zdravotního stavu a produkce, včetně zajištění plnění jejich dalších funkcí a přispění k jejich trvale udržitelnému rozvoji.

V rámci plnění cílů této rezoluce byly schváleny tři hlavní fáze jejího praktické realizace zaměřené na vytvoření společné akční platformy „Forest Risk Knowledge Mechanism“ („Rozvoj znalostí o lesních rizicích“).

Za první fázi vytváření této společné akční platformy k zvládání dopadů změny klimatu na lesy je považováno již samotné přijetí zmíněné rezoluce „Adapting pan-European Forests to Climate Change“ (Adaptace evropských lesů na klimatickou změnu).

Druhá fáze aktivit spojených s vytvořením společné akční platformy „Forest Risk Knowledge Mechanism“ zahrnovala uspořádání mezinárodního workshopu „Managing Biotic Threats in Forests – Lessons learned from bark beetle calamities“ (Management zmírňování biotických hrozeb v lesích – poučení z kůrovcových kalamit) za účasti 38 expertů z 16 evropských zemí, včetně zástupců EFI a FAO, který se konal na přelomu května a června v České republice, viz zde nebo zde.

Za třetí fázi přípravy zmíněné společné akční platformy je možno považovat přípravu a uspořádání mezinárodního workshopu „Living with storms – Towards resilience and adaptation to forest disturbances“ (Život s bouřemi – k odolnosti a adaptaci na poškozování lesů).

Workshop je připravován ve spolupráci Forest Research Institute Baden-Württenberg FVA, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL, pod patronací programu Forest Europe. Worskshop bude probíhat během 26. – 28. září 2023 ve Freiburgu, Německo.

Předběžná agenda a program workshopu, včetně údajů k registraci, jsou dostupné zde, pozvánka je zde.

Tento mezinárodní workshop bude zaměřen na výměnu zkušeností se škodami vichřicemi v lesích v Evropě, na jejich důsledky a na formy vhodných hospodářských opatření k jejich zmírnění. Výsledky workshopu bude možné využít pro aktualizace a doporučení souvisejících hospodářských i legislativních opatření.

Zdroj: https://foresteurope.org/

Připravil Josef Frýdl