Aktuality

Seminář Nové poznatky výzkumu introdukovaných dřevin a využívání biotechnologií v lesním hospodářství ČR, Strnady, 20. 10. 2016

Cílem semináře je poskytnout aktuální informace související s využíváním introdukovaných
dřevin a moderních biotechnologických metod v lesním hospodářství ČR, zejména představit
výsledky hodnocení některých dlouhodobých provenienčních pokusů s introdukovanými
dřevinami, které byly v minulosti založeny ve spolupráci VÚLHM a zahraničních partnerských
pracovišť a seznámit odbornou veřejnost s možnostmi využití moderních metod v lesnictví.