Aktuality

Spolehlivá asanační technologie pro menší skládky kůrovcového dříví

Velmi účinná je nová metoda asanace skládek napadeného dřeva v současných extrémních podmínkách kůrovcové kalamity. Metoda je vhodná pro drobné vlastníky lesů a umožňuje jim, v souladu se splněním legislativních podmínek, vlastními silami provést hromadnou asanaci skládky kůrovcem napadených smrkových výřezů. Tato technologie se jmenuje MERCATA a otestovali ji odborníci z Lesní ochranné služby VÚLHM, v. v. i.

Vlastníci lesa mohou tuto technologii zavést za pomoci metodické příručky z řady Lesnický průvodce. Metodiku si mohou zdarma stáhnout z internetových stránek VÚLHM, viz odkaz níže.

Objemy napadeného smrkového dříví v důsledku kůrovcové kalamity jsou extrémně vysoké, dosahují miliónů metrů krychlových. Dřevo nakupené na skládkách je třeba odborně ošetřit.

„Pro menší skládky byly na jaře 2018 zahájeny pokusy s asanací technologií MERCATA. Již v druhé polovině roku byla po úspěšném vyhodnocení výsledků z prvního rojení poloprovozně nasazena a lesnickou praxí široce využívána,“ informuje Petr Zahradník z Lesní ochranné služby.

V příručce je uveden popis dané technologie, a to včetně důkladné ekonomické efektivity této metody a informací o bezpečnosti práce v souvislosti s její aplikací. Princip metody MERCATA spočívá v tom, že se skládka ošetřená insekticidem překryje plachtou, netkanou geotextílií.

Foto: Postřik insekticidem skládky smrkového dříví napadeného kůrovcem, archiv VÚLHM

Skládka se připravuje standardním způsobem. Poté se celý povrch skládky ošetří libovolným schváleným přípravkem v registrované dávce. Ošetřují se i čela skládek. Ošetření musí být za stejných podmínek jako běžná individuální aplikace, tj. na suchý povrch skládky, a skládka musí být zakryta krycí plachtou dříve, než přijdou srážky, a to bez ohledu na to, zda je postřik zaschlý či ne.

„Asanaci lze použít v libovolném stadiu vývoje lýkožrouta, ale vhodnější je provádět ji k jeho konci, avšak v dostatečném předstihu, aby nehrozilo jeho vyrojení před asanací. K odkrytí skládky může dojít až v termínu, kdy poslední brouci opustí výřezy na skládce. Při správné aplikaci je účinnost prakticky stoprocentní,“ upozorňuje Petr Zahradník.

Jako poslední jsou obvykle opuštěny (při shodném termínu napadení výřezů) výřezy na spodní části skládky, kde jsou nižší teploty. Tito brouci musí mít čas na kontaminaci při procházení se po povrchu skládky. I z tohoto důvodu, aby nedocházelo ke zbytečně dlouhému zakrytí skládek (při delší aplikaci hrozí větší možnost poškození), je potřeba provádět ošetření s následným zakrytím ke konci vývoje lýkožrouta smrkového (optimálně poslední instar larev před zakuklením).

Tato metoda je jako jediná využitelná i v soukromých lesích, v případě kdy dříví není určeno k další distribuci (na prodej) a je-li použit insekticid, který není určen pro profesionální použití – pak obsluha nemusí být držitelem příslušného osvědčení dle zákona o rostlinolékařské péči.

Jedinou zatím povolenou alternativou je aplikace sítí Storanet®, kterou lze aplikovat za obdobných podmínek (obdobné velikosti skládek). Výhodou u této metody je relativně nezávislost na průběhu počasí (lze aplikovat i na mokrý materiál), ekonomicky je však náročnější a současně je objem insekticidních sítí dodávaných na náš trh do jisté míry omezený (není schopen pokrýt potřebu). Proto je nutné mít k dispozici alternativní metodu.

Popisovaná metoda je uplatnitelná ve všech lesích bez ohledu na typ vlastnictví. Velmi výhodná může být zejména pro menší a střední vlastníky – soukromé i obecní, ale i státní, více záleží na velikosti skládky. Je použitelná v lesích bez ohledu na kategorizaci (pokud není obecně zakázána aplikace přípravků na ochranu rostlin).

Foto: Skládka kůrovcového smrkového dřeva asanovaná metodou MERCATA, archiv VÚLHM

Tento postup je technologicky jednoduchý, snadno proveditelný a i ekonomicky efektivní ve srovnání s ostatními dostupnými metodami. Optimum jejího použití je na skládkách o velikosti 10 až 100 m3, ale lze ji použít i na skládkách menších (tam už může být výhodnější individuální asanace před naskladněním) nebo větších, mění se však pracnost a ekonomika aplikace.

Optimální je nasazení této metody v období kalamity, kdy je soustředěno větší množství napadené hmoty (výřezů), která zůstává v lese delší dobu a individuální asanace je přitom neefektivní; ovšem není vhodná pro abnormálně velké skládky (nad 300–500 m3).

Pro asanaci velkých skládek (od cca 350 m3 do několika tisíců m3) by mohli lesníci využívat přípravek EDN (ethandinitril). Přípravek prošel testováním v loňském roce. Na výjimku bylo toto použití na konci letové aktivity lýkožrouta smrkového v roce 2018 povoleno a je velký předpoklad, že ve stejném režimu bude tato metoda použitelná i v roce 2019.

Metodika Asanace skládek kůrovcového dříví technologií MERCATA je dostupná na stránkách VÚLHM: https://www.vulhm.cz/sites/File/vydavatelska_cinnost/lesnicky_pruvodce/LP_12_2018.pdf

Kontaktní údaje: doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., Ing. Marie Zahradníková, e-mail: zahradnik@vulhm.cz, Lesní ochranná služba VÚLHM

Úvodní foto: Zakrytí ošetřené skládky netkanou geotextílií, archiv VÚLHM