Aktuality

Sucho a vítr rozvracejí lesy společně s kůrovcem

Strnady – 23. října 2019 – v poslední době se v souvislosti s lesy hovoří hlavně o škodách způsobených kůrovcovou kalamitou. Ale to je pouze zhruba polovina škod, kterými lesy trpí. Doprovodným nebo i spouštěcím faktorem tohoto poškození lesů je především působení sucha a větru, tedy abiotických činitelů.

V současné době jsou k dispozici předběžné výsledky o škodách v lesích za rok 2018, zahrnujících přibližně 70 % plochy našich lesů. Údaje se budou dále zpřesňovat, ale již nyní je zřejmý trend značného nárůstu poškození lesů.

Foto: borový porost rozlámaný větrem, autorské právo http://cz.123rf.com/profile_grigory_bruev

Podle evidence Lesní ochranné služby dosáhl v roce 2018 celkový objem nahodilých těžeb 14,93 mil. m3 (2017: 7,5 mil. m3). Nárůst je ve srovnání s rokem 2017 dvojnásobný, jedná se tedy o výrazné zhoršení situace. Z nahlášeného objemu 14,9 mil. m3 tvořily biotické vlivy, hlavně kůrovec, 57 % (8,5 mil. m3), abiotické vlivy, tedy sucho a vítr, 43 % (6,4 mil. m3). Abiotické těžby v předchozích letech – 2017: 3,39 mil. m3, 2016: 2,49 mil. m3; 2015: 2,67 mil. m3; 2014: 1,78 mil. m3.

Abiotickým příčinám poškození dominoval v roce 2018 opět vítr, který poškodil 4,64 mil. m3 dřeva, meziroční nárůst je o 124 %, z celkových abiotických škod vítr představuje 73 %. Rok 2017: 2,06 mil. m3, 2016: 0,95 mil. m3; 2015: 1,79 mil. m3; 2014: 1,31 mil. m3.

V důsledku negativního vlivu sucha bylo v roce 2018 vytěženo 1,62 mil. m3, to je o 30 % více ve srovnání s rokem 2017. Rok 2017: 1,25 mil. m3; 2016: 1,38 mil. m3; 2015: 465 tis. m3; 2014: 319 tis. m3. Porosty oslabené suchem v předchozím období chřadly i v roce 2018 a mnoho suchem oslabených porostů bylo v průběhu roku 2018 a 2019 napadeno a poškozeno podkorním hmyzem. Suchem jsou nejvíce ohroženy porosty v nižších nadmořských výškách, jedná se především o smrk, ale suchem trpí i další dřeviny, např. borovice nebo dub.

Z hlediska rozložení objemu nahodilých abiotických těžeb podle krajů v roce 2018 dominuje Olomoucký kraj, odkud je hlášeno přes 1 mil. m3 dřeva vytěženého v nahodilých abiotických těžbách. Rok 2017: 830 tis. m3; 2016: 602 tis. m3; 2015: 322 tis. m3.

Ze všech čtyř moravskoslezských krajů bylo za rok 2018 hlášeno 2,64 mil. m3 abiotických těžeb, a to představuje 41 % z celkových abiotických těžeb. Pokles ve srovnání s roky 2017 (52 % z celkových abiotických těžeb) a 2016 (53 % z celkových těžeb způsobených abiotickými faktory) je zapříčiněn především nárůstem objemu poškozeného dřeva v ostatních částech Česka.

Celkový objem nahodilých abiotických těžeb v roce 2018 byl vyšší než 200 tis. m3 ve 12 ze 14 krajů. Nepočítáme-li území hlavního města Prahy, pak jediným krajem, kde součet objemů abiotických těžeb za rok 2018 nepřekročil hranici 200 tis. m3, je Liberecký kraj (186 tis. m3 abiotických těžeb).

Hranice 500 tis. m3 nahodilých abiotických těžeb byla v roce 2018 překročena v Jihomoravském kraji (831 tis. m3; 2017: 324 tis. m3; 2016: 202 tis. m3; 2015: 270 tis. m3), v Jihočeském kraji (784 tis. m3; 2017: 391 tis. m3; 2016: 331 tis. m3; 2015: 513 tis. m3), v kraji Vysočina (763 tis. m3; 2017: 251 tis. m3; 2016: 175 tis. m3; 2015: 260 tis. m3) a v Moravskoslezském kraji (558 tis. m3; 2017: 484 tis. m3; 2016: 422 tis. m3; 2015: 273 tis. m3).

Foto: zbytky smrkového porostu, který je náchylný k rozvratu větrem, archiv VÚLHM

Jak je z tohoto přehledu zřejmé, všude se situace v porovnání s rokem 2017 zhoršila, často velmi výrazně. Ke zhoršení, také výraznému, došlo např. i v Karlovarském kraji (2018: 439 tis. m3; 2017: 155 tis. m3), ve Středočeském kraji (2018: 427 tis. m3; 2017: 228 tis. m3), v Královéhradeckém kraji (2018: 317 tis. m3; 2017: 185 tis. m3), v Plzeňském kraji (2018: 290 tis. m3; 2017: 180 tis. m3) nebo ve Zlínském kraji (2018: 250 tis. m3; 2017: 125 tis. m3).

Rozdělíme-li objemy abiotických těžeb podle příčin, pak u větru jsou za rok 2018 hodnoty nejvyšší v Olomouckém (774 tis. m3) a v Jihočeském kraji (726 tis. m3), tedy stejně jako v roce 2017 jsou tyto dva kraje na prvních místech. Nejvyšší procentické podíly na škodách větrem byly v Karlovarském kraji (94 %), v Jihočeském kraji (93 %). Podíl větru na abiotických škodách přesáhl hranici 80 % také v kraji Královéhradeckém a Plzeňském (oba 87 %), dále v Libereckém kraji (86 %), ve Středočeském kraji (85 %) a ve Zlínském kraji (83 %).

Nahodilé těžby po působení sucha jsou za rok 2018 nejvyšší v kraji Jihomoravském (603 tis. m3) a dále v kraji Vysočina (347 tis. m3) a v Olomouckém kraji (217 tis. m3). Nejvyšší procentický podíl sucha na celkových abiotických škodách byl v Jihomoravském kraji (73 %, 2017: 70 %). Druhým nejvyšším podílem bylo 45,5 % v kraji Vysočina a 41 % na území hl. m. Prahy. Pětinový podíl na celkových abiotických škodách mělo sucho v kraji Olomouckém, Moravskoslezském a Ústeckém.

Vliv velmi suchých let, mezi které patří i rok 2018, způsobuje nejen přímé škody (usychání stromů), ale oslabuje porosty v odolnosti proti dalším působícím faktorům a škůdcům. V roce 2018 se situace výrazně zhoršila, nahodilé těžby dosáhly rekordních objemů a jejich podíl na celkových těžbách se v řadě regionů přibližuje až 100 %. Ke zlepšení situace by měly přispět realizované legislativní změny a přislíbená pomoc státu zejména pro soukromé vlastníky lesů.

Více informací naleznete ve Zpravodaji ochrany lesa – Supplementum 2019, ke stažení zde.

Kontakt: Ing. Jan Řezáč, e-mail: rezac@vulhm.cz, VÚLHM, v. v. i.