Aktuality

Uvolňování půdního uhlíku do atmosféry v důsledku kalamitního poškození lesních porostů

VÚLHM je od roku 2022 koordinátorem projektu NAZV „Změny v lesních půdách po kalamitní těžbě – vliv odlesnění na sekvestraci uhlíku, bilanci živin a mobilitu rizikových prvků“.

Dalšími účastníky projektu jsou Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů a Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta.

Cíle tohoto tříletého výzkumného projektu (2022–2024) jsou následující:

  • Vyhodnotit změny v lesních půdách na kalamitních holinách, kvantifikovat změny v sekvestraci uhlíku a predikovat jejich vývoj v souvislosti s postupem kůrovcové kalamity.
  • Modelovat očekávané změny sekvestrace půdního uhlíku v důsledku změny druhové skladby lesů.
  • Posoudit rizika ztráty živin a uvolňování potenciálně rizikových prvků z lesních půd do povrchové vody.
  • Navrhnout hospodářské postupy pro podporu sekvestrace půdního uhlíku a dalších funkcí půd na kalamitních plochách.

Řešení projektu je pro jeho důležitost věnována značná pozornost i ze strany veřejných sdělovacích prostředků, jak dokládá např. informace prezentovaná veřejnosti přístupnou formou v internetovém periodiku „Brno Daily“ z 5. 6. 2022, k přečtení zde.