Životní jubileum Ing. Vratislava Balcara, CSc.

Pan Ing. Vratislav Balcar, CSc., dlouholetý vědecký pracovník Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumné stanice Opočno, oslaví dne 23. března 2013 významné životní jubileum – 70 let.

Jubilant absolvoval lesnické učiliště (Zelená Lhota 1960), Střední lesnickou technickou školu (Trutnov 1964) a Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně (1969). V letech 1969-1976 pracoval v lesním provozu jako těžební technik u LZ Český Krumlov. Od r. 1976 je výzkumným pracovníkem VÚLHM, Výzkumné stanice v Opočně.

Ve výzkumné stanici zprvu řešil problematiku spojenou s obnovou lesních porostů poškozovaných znečištěním ovzduší v horských a podhorských oblastech a na toto téma v roce 1987 obhájil kandidátskou disertační práci (Tolerance dřevin v juvenilním stadiu k průmyslovým imisím). V souvislosti s poklesem znečištění ovzduší v posledních dvaceti letech se zaměřil na výzkum optimálních pěstebních postupů při obnově lesních porostů v horách postižených imisní kalamitou a ekologickými stresy (volby druhové sklady, prostorové a časové uspořádání výsadeb). Ve formě metodických doporučení pro lesnický provoz publikoval Metodiku postupů přeměn porostů náhradních dřevin v imisních oblastech (Lesnický průvodce 3/2007) a Obnovu lesa ve vyšších horských polohách postihovaných extrémními mrazovými stresy (Lesnický průvodce 1/2011). Podílel se i na sepsání knižních publikací: Lesnické hospodaření v Jizerských horách (2005 a 2009), Lesnické hospodaření v Krušných horách (2008), Přestavba lesa zasaženého imisemi na Trutnovsku (2011), Poškození lesních dřevin (2004) a White Book 2000 on Mountain Forest in Europe (2002). Jako samostatný nebo první autor je uveden v ca 90 pracích, jako spoluautor pak v ca 70 pracích.

V rámci četných mezinárodních aktivit výzkumného ústavu se jubilant podílel na koordinaci a prezentaci poznatků na konferencích v rámci rezolucí H4 – Strategie procesu dlouhodobé adaptace evropských lesů na klimatické změny a S4 – Přizpůsobení obhospodařování horských lesů novým podmínkám životního prostředí. Rovněž se aktivně účastnil konferencí a seminářů organizovaných v rámci mezinárodních projektů CONFOREST a Forest Biodiversity Protection Project. V zahraničí se zúčastnil konferencí zaměřených na současný stav a vývoj a pěstování lesů v horských oblastech České republiky (Itálie 1998, Rakousko 1999 a 2000, Francie 2000, Dánsko 2002, Itálie 2002, Polsko 2007 a Rakousko 2008) a konferencí s tématikou nových poznatků v lesnictví získaných víceletým výzkumem a jejich uplatnění v pěstební praxi (Polsko 1997, Kanada 1998, Slovensko 2000 a 2007 a Portugalsko 2006).

Podílel se na řešení následujících resortních výzkumných úkolů a záměrů: Provozní cíle pro oblasti se znečištěným ovzduším (1976-1979), Minimalizace ztrát způsobovaných znečištěním ovzduší v lesích (1980-1984), Obhospodařování horských lesů (1985), Pěstování lesních porostů v různých imisně ekologických poměrech (1983-1990), Stabilizace a rozvoj produkční a mimoprodukčních funkcí lesů (1991-1995) a Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností (1996–2003), Stabilizace funkcí lesa v biotopech narušených antropogenní činností v měnících se podmínkách prostředí (2004-2008) a Stabilizace funkcí lesa v antropogenně narušených a měnících se podmínkách prostředí (2009-2011).
Koordinoval projekt dotovaný MŽP Příčiny poškození lesních ekosystémů a prognóza jejich dalšího vývoje včetně návrhu následných opatření v oblastech pod dlouhodobou imisní zátěží (1999-2000), byl řešitelem dílčího (sub)projektu Přírodě blízké způsoby obnovy lesů Jizerských hor (1997 – 2000) a spoluřešitelem projektu MZe Přestavba lesa postiženého imisemi – Demonstrační objekt Broumov.

V rámci poradní činnosti koordinoval ve východních Čechách biomonitoring zatížení lesů sirnými sloučeninami pomocí listových analýz (1986-1992, 1999) a biomonitoring stavu výživy lesů (1994). Rovněž v rámci poradní činnosti se i nadále zabývá zjišťováním příčin poškození lesních dřevin a spolupracuje s vysokými a středními školami při vedení a konzultování studentských diplomových a absolventských prací, zejména na FLD ČZU v Praze, Přírodovědecké fakultě při Univerzitě Palackého v Olomouci a Střední lesnické škole v Trutnově. Vede terénní exkurze v oblasti Jizerských hor a Podkrkonoší, na kterých studenty seznamuje s lesnickou problematikou pěstování lesů a s výzkumnými plochami sloužícími pro řešení dané problematiky. Pro zájemce z řad veřejnosti organizuje pochůzky po parku v Opočně doprovázené informacemi o dějinách parku a dřevinách, které zde rostou.


Jubilantovi přejeme hodně tvůrčí aktivity, zdraví a pohody do dalších let!

Kolegové z VS Opočno


/sr/