Zprávy lesnického výzkumu (ZLV)

Základní informace Pokyny pro zpracování příspěvků ZLV ONLINE

Charakteristika:

Recenzovaný vědecký časopis, ve kterém jsou uveřejňovány výsledky výzkumu vztahující se k lesnímu hospodářství, lesním ekosystémům a naplňování funkcí lesa. Přináší informace pro lesnickou vědu a praxi. Vychází od roku 1955, jeho vydavatelem je Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Strnady.

Časopis je excerpován v


Náplň:
Původní vědecké články a krátká odborná sdělení v českém nebo slovenském jazyce s anglickým doprovodem (abstrakt, klíčová slova, souhrn, popisky tabulek, grafů, obrázků a fotografií). Příležitostně jsou zařazovány příspěvky z lesnické historie, rozbory literatury k aktuálním tématům (review) a recenze.

Periodicita: 
Vychází 4krát ročně, rozsah jednoho čísla je 60–80 stran.
 
Články a texty lze používat pouze ke studijním, vědeckým a nekomerčním účelům.

ISSN 0322-9688 (Print)

ISSN 1805-9872 (Online)

© VÚLHM, v. v. i.
SCImago Journal & Country Rank

Vedoucí redaktor: Ing. Jan Řezáč

Výkonná redaktorka: Miroslava Valentová    

           

Redakční rada

 

Publikační etika
 

Seznam oponentů (2018)

 


Odkazy na tematicky příbuzné časopisy

        

Message
Zavřít