Lesní ochranná služba (LOS)

Lesní ochranná služba (LOS), působící v rámci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Jíloviště-Strnady, byla zřízena jako organizační složka útvaru ochrany lesa na základě pověření Ministerstva zemědělství ČR v roce 1995.

Hlavním posláním LOS je komplexní zabezpečování expertní a poradenské činnosti v oboru ochrany lesa pro všechny vlastníky a uživatele lesů na území Česka. Jako služba vlastníkům lesa je hrazena z rozpočtu MZe a je pro žadatele prováděna bezplatně.

Mezi další významné činnosti LOS náleží testování biologické účinnosti pesticidních přípravků používaných v ochraně lesa a související vydávání „Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa“, zpracovávání stanovisek k žádostem o dotace v lesním hospodářství (ochraně lesa) dle platné legislativy a centrální evidence výskytu lesních škodlivých činitelů a zpracovávání krátkodobých prognóz jejich výskytu, vypracování odborných posudků při projevech poškození dřevin nedostatečnou výživou apod. Celkový přehled činnosti je možno nalézt pod samostatným bodem „Náplň činnosti LOS“.

Regionálně je LOS rozdělena na dvě pracoviště. Ústředí v Jílovišti-Strnadech ve středních Čechách působí na území krajů Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Jihočeského, Plzeňského, Středočeského, Vysočiny a hlavního města Prahy. Regionální moravsko-slezské pracoviště ve Frýdku-Místku působí na území krajů Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského. V případě potřeby dochází k vzájemné výpomoci jednotlivých pracovišť. Adresy a kontakty jsou uvedeny zde.

 
Náplň činnosti LOS

Kontakty LOS

Odběr a zasílání vzorků k laboratorním rozborům

Útvar LOS

Z historie útvaru OL (LOS)

Aktuality

Zpravodaj ochrany lesa. Škodliví činitelé v lesích Česka 2016/2017. Svazek 20, 2017 - ke stažení zde.

 

Hlášení o výskytu lesních škodlivých činitelů za rok 2016:
Formulář
„Hlášení o výskytu lesních škodlivých činitelů za rok 2016“ je možné stáhnou zde.
Stejně jako v loňském roce již není možné zadávat data elektronickou cestou, proto Vás žádáme o zaslání vyplněného formuláře na poštovní adresu: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Lesní ochranná služba, Strnady 136, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, nebo po naskenování, či vyplnění formuláře v počítači prostřednictvím e-mailové služby na adresu:
Text oficiální "Žádosti o hlášení za rok 2016" je k dispozici zde.

 

Zpravodaj ochrany lesa. Supplementum 2016: Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2015 a jejich očekávaný stav v roce 2016 - ke stažení zde.

 

K 29. únoru 2016 byl aktualizován "Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa" - ke stažení zde.

 

!!Kůrovcová kalamita - materiály k zvládnutí kůrovcové gradace!!
V návaznosti na hrozící rozsáhlou kůrovcovou gradaci v letošním roce přinášíme na stránkách LOS informační materiály, které mohou pomoci vlastníkům a správcům lesních majetků úspěšně zvládnout nepříznivou situaci s podkorním hmyzem na smrku a borovici. Uvedené materiály jsou k dispozici zde.

 

Informace k vydávání Stanovisek LOS k Žádostem o dotaci z PRV 2014-2020 - Operace 8.4.1. Obnova lesních porostů po kalamitách zde.

V případě požadavku na financování obnovy lesních porostů poškozených suchem podle schválených a platných Pravidel pro operaci 8.4.1 bude při vydávání stanoviska LOS přihlédnuto ke skutečnosti, zdali se předmětné porostní skupiny, na které je požadována podpora, nacházejí v oblastech ohrožených suchem. Tuto skutečnost si žadatelé mohou ověřit na odkazu http://geoportal.uhul.cz/OprlMap/. V levém dolním rohu je symbol vrstev (popisek „mapová legenda“). Po kliknutí na tuto položku systém nabídne datové zdroje (ÚHÚL, LČR, VÚLHM atd.). Po kliknutí na tuto položku systém nabídne datové zdroje (ÚHÚL, LČR, VÚLHM atd.). Po kliknutí na položku VÚLHM se pak nabídne vlastní mapová vrstva Náhrady kalamitního poškození suchem.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA
Stanovisko ke kácení smrků pichlavých poškozených mšicí smrkovou zde.

 

 

Semináře

 

 

 

Odkazy

Kalendář ochrany lesa

Letáky - Metodické pokyny LOS

Projekty řešené na útvaru LOS

Referenční zkušební laboratoř Testování pesticidů - Stanice GEP

Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa k 29. 2. 2016

Stanoviska k Žádostem o dotace z PRV 2014-2020

Zpravodaj ochrany lesa 

Zpravodaj ochrany lesa. Supplementum