Slodičák Marian, Doc. RNDr. CSc.

E-mail:
Telefon:494 668 391
Mobil:602 299 931
Útvar:Výzkumná stanice Opočno
Linka:143
Web:Osobní www stránka
Funkce:Vědecký pracovník
vulhm-lide-slodicak

CURRICULUM VITAE

Narozen 19. 5. 1951 v Rožňavě na Slovensku.
Ve VÚLHM zaměstnán od roku 1976, na Výzkumné stanici Opočno od roku 1978.

Vzdělání:

 1. Střední lesnická technická škola v Písku ukončena v roce 1971.
 2. Oděsská Státní Univerzita, Biologická fakulta, obor botanika ukončeno v roce 1976.
 3. Titul RNDr. – v roce 1983 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
 4. Vědecká hodnost CSc. – v roce 1986, po obhajobě kandidátské disertační práce na téma Zvyšování odolnosti mladých smrkových porostů proti škodám sněhem.
 5. Pedagogický titul Docent – v roce 2005 po obhajobě habilitační práce Výchova jako prostředek stabilizace smrkových porostů vůči abiotickým škodlivým činitelům na FLE ČZU v Praze.

Výzkumná činnost

Od roku 1981 samostatným řešitelem těchto resortních výzkumných úkolů:

 • V letech 1981-1985 řešil problematiku zvyšování odolnosti smrkových porostů vůči škodám sněhem.
 • V letech 1986-1990 projekt Kritéria pěstebního výběru v mladých smrkových porostech.
 • V letech 1991-1994 koordinoval projekt N 03-329-869 Stabilizace a rozvoj produkční a mimoprodukčních funkcí lesů pod vlivem průmyslových imisí, v rámci kterého řešil dílčí projekt 04 Zvyšování stability a produkce lesních porostů výchovou.
 • V letech 1995-1999 řešitelem projektu Výchova lesních porostů v ekotopech narušených antropogenní činností.
 • V letech 2000-2004 dílčí projekt 04 Výchova lesních porostů v měnících se imisně ekotopových poměrech s ohledem na funkční účinky lesa v rámci výzkumného záměru CEZ: M06/99:01 Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností.
 • V letech 2003-2004 zodpovědný řešitel a koordinátor grantu GS LČR Lesnické hospodaření v Jizerských horách.
 • V letech 2004-2008 koordinace dílčího výzkumného záměru 06 Výchova lesních porostů v měnících se podmínkách prostředí s ohledem na funkce lesa v rámci výzkumného záměru MZE0002070201 Stabilizace funkcí lesa v biotopech narušených antropogenní činností v měnících se podmínkách prostředí. Dílčí záměr se v souladu se zásadami státní lesnické politiky zabýval výzkumem vlivu různých režimů porostní výchovy (bezzásahový režim, pozitivní výběr v úrovni a negativní výběr v podúrovni) na diverzifikaci prostorové výstavby, druhové a věkové skladby smrkových a borových monokultur s cílem zvýšit jejich stabilitu a funkční účinnost prohloubením jejich biodiverzity.
 • V letech 2005-2008 koordinoval grantový projekt GS LČR Lesnické hospodaření v Krušných horách.
 • MZE0002070203 Stabilizace funkcí lesa v antropogenně narušených a měnících se podmínkách prostředí. 2009-2013 MZE (výzkumný záměr, odpovědný řešitel dílčího záměru 05).
 • QH91072 Role lesních dřevin a pěstebních opatření v procesu formování půdního prostředí lesního ekosystému. 2009-2011 NAZV (odpovědný řešitel).
 • QI112A172 Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR. 2011-2014 NAZV (odpovědný řešitel).
 • QJ1530298 Optimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech. 2015-2018 NAZV (odpovědný řešitel).

Členství v mezinárodních organizacích a zahraniční spolupráce

 • Deutscher Verband forstlicher Forschungsanstalten. Sektion Ertragskunde (od r. 2000).
 • IUFRO, division 1 (Working Party 1.05.08) (od r. 2004).
 • EFI Project Centre ConForest (The question of CONversion of coniferous FORESTs on sites naturally dominated by broadleaves for sustainable fulfilment of society’s needs) (od r. 2004).

Významnější publikace (výběrová bibliografie z let 2004-2014)

Vyhledávání v databázích knihovny VS Opočno (předhled publikovaných prací – aktuálně 391 citací)

Poslední revize stránky: 15. července 2019