Lesnické hospodaření vyšších poloh

Postupy lesnického hospodaření v lesích vyšších poloh pro zajištění udržitelné bilance živin, sekvestrace uhlíku a udržení organické hmoty v lesních půdách

Projekt TA ČR číslo TH02030659, koordinátor doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., další účastník projektu Kinský Žďár, a. s.

Cílem projektu je zjistit klíčové parametry bilance živin, uhlíku a organické hmoty v lesních půdách v podmínkách hospodářství vyšších poloh (pátý a šestý lesní vegetační stupeň) v lesích s významnou produkční funkcí. Zmapovat stav půd a reálných možností využití těžebních zbytků, které neohrozí půdní vlastnosti. Doporučit vhodné postupy pro nakládání s těžebními zbytky dle stanovišť. Stanovit vliv intenzity prořezávek a probírek a nakládání s vytěženými stromy na bilanci živin uhlíku a organické hmoty. Posoudit vliv současného přihnojování porostů a poskytnout praktické postupy pro dlouhodobě udržitelné lesnické hospodaření při zachování produkční schopnosti i environmentálních funkcí lesních půd.

Rok 2017 byl prvním rokem řešení projektu. Byly založeny výzkumné plochy pro výzkum vlivu různého zacházení s klestem na půdní poměry. Ve vybraném porostu byla provedena clonná seč. V jedné části byly těžební zbytky ponechány na místě v surovém stavu, ve druhé části byly štěpkovány a ponechány na místě, ve třetí části byly z porostu vyvezeny. Na plochách bylo zjištěno množství štěpky na jednotlivých stanovištích, byly vykopány půdní sondy a instalovány lyzimetry pro odběry půdní gravitační vody pod humusem a z hloubky 30 cm. Od srpna jsou v měsíčním intervalu odebírány vzorky pro chemické analýzy. Dále byla v zájmovém území vytyčena pravidelná síť s krokem 1,8 km, následně bylo v jednotlivých bodech vykopáno 20 půdních sond, byly zpracovány jejich popisy a byly odebrány vzorky povrchového humusu a minerální půdy podle metodiky ICP Forests. Ze stejných lokalit byly odebrány vzorky asimilačních orgánů.

V roce 2018 byl ukončen průzkum vlastnostı́ lesních půd a výživy lesních porostů (vyhodnocenı́ chemických analýz) na majetku Kinský Žďár a.s. v oblasti Žďárských vrchů, ze kterých byl zpracován mapový výstup (PDF, 5,2MB). Probíhaly odběry a analýzy půdní vody na výzkumných plochách s odlišnými metodami nakládánı́ s těžebními zbytky. Byly zahájeny práce na kvantifikace odnosu biomasy (C a hlavních živin) při obvyklé úrovni prořezávek a probírek v lesních porostech. Rovněž byly zahájeny práce na vyhodnocenı́ přínosu přihnojování lesních porostů na bilanci živin v ekosystému.