prof. Ing. Dr. techn. Bohuslav Mařan, DrSc. se narodil 2. prosince 1898 v Českém Dubu, zemřel 7. prosince 1962 v Praze.

V roce 1924 absolvoval Vysokou školu zemědělského a lesního inženýrství při ČVUT v Praze. V roce 1929 nastoupil do Ústavu lesní biochemie a pedologie, kde pracoval jako komisař, od roku 1936 jako vrchní komisař. V roce 1945 se stal ředitelem Výzkumných ústavů lesnických (dnes VÚLHM).
Z dalších pracovišť je známé jeho působení na ČVUT, kde v roce 1950 zastával funkci prorektora. Od roku 1957 byl ředitelem Výzkumného ústavu zemědělsko-lesnických meliorací v Praze-Zbraslavi.

Pracoval v oblasti lesnického půdoznalectví, biochemie a zemědělsko-lesnických meliorací. Zabýval se lesním prostředím a základními problémy lesní produkce.

Od roku 1953 byl dopisujícím členem a od roku 1954 akademikem ČZAV. V letech 1954–1956 byl předsedou jejího lesnického odboru, od roku 1956 vědecký sekretář ČSAZV, od roku 1957 člen korespondent VASCHNIL. V roce 1953 se stal laureátem státní ceny za využití výzkumu ochranných lesních pásů a hydrologie lesa v praxi. Zasloužil se o vznik Výzkumného ústavu zemědělsko-lesnických meliorací v Praze-Zbraslavi (1954) a později, viz výše, se stal jeho ředitelem.

Pokud jde o publikační činnost, byl autorem více jak 200 vědeckých prací z lesnické pedologie a mikrobiologie, výživy a hnojení lesních dřevin, boje proti erozi, z ochrany půdy včetně ochrany před průmyslovými exhalacemi, ochranných lesních pásů z hydrologického hlediska.

Významné knihy:

  • Studie o slepencových půdách (1932 a 1934)
  • Hnojení půdy v lesních školkách (1935)
  • Vliv smrku za přihnojení na melioraci slepencové půdy v polesí Žďár u Bělé (1935)
  • Půda jako základ lesní tvorby (1944)
  • Biologie lesa I – pedologie (1948) – společně s V. Kášem
  • Sovětské lesnictví (1948)

Zdroj: Zahradník, P. (2016): Významné osobnosti z historie Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. VÚLHM Jíloviště – Strnady, 60 p.