doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc.

Profesní život Bohumíra Lomského byl spojený s lesem. Již na střední lesnické škole v Písku získal hluboký vztah k lesnictví jako praktické činnosti utvářející krajinu a poskytující nejen dřevo, ale i řadu dalších celospolečenských funkcí.

Po maturitě studoval na Lomonosově univerzitě v Moskvě, kde v náročných podmínkách získal v té době prestižní absolutorium v oblasti fyziologie rostlin, jež následně v roce 1982 potvrdil rigorózní zkouškou na Karlově univerzitě v Praze.

Pracovní kariéru zahájil ročním pobytem ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze Ruzyni. Jakmile se však naskytla možnost, přešel do Výzkumného ústavu lesního hospodářství, kam nastoupil jako řádný aspirant 30. října 1980 do útvaru Ekologie.

V útvaru Ing. Materny se zapojil do řešení problematiky výživy lesních dřevin a imisních škod, kterou studoval z pohledu fyziologie. Věnoval se zejména sledování fotosyntézy a primární produkce u výsadeb dřevin v imisních oblastech. V roce 1986 byl jmenován vedoucím oddělení lesnické fyziologie. Kandidátskou práci „Vliv změn v úrovni výživy na příjem CO2 sazenicemi smrku“ obhájil v roce 1987.

Počátek 90. let přinesl nová témata spojená s poklesem imisí a s revitalizací lesů v pohraničních pohořích. Bohumír Lomský byl vedoucím týmu, který objasnil příčiny poškození smrku v Krušných horách v roce 1996 či břízy v roce 1997 a byl u obnovení aplikací vápnění lesů v imisních oblastech na moderních základech. V té době také zastával funkci předsedy vědecké rady VÚLHM a v roce 1997 převzal po kolegyni Ing. Haně Uhlířové CSc. vedení útvaru ekologie lesa. Již po krátkém období – v roce 1998 – byl pak jmenován do funkce náměstka ředitele pro vědu a výzkum.

Devadesátá léta byla rovněž obdobím navazování kontaktů s mezinárodní vědeckou veřejností, z nichž mnohé přerostly v opravdové přátelství. Bohumír Lomský byl koordinátorem projektu EUROSILVA či Forest Focus a Národním koordinátorem mezinárodního programu monitoringu zdravotního stavu lesů ICP Forests.

Úzká spolupráce s lesnickými fakultami České zemědělské univerzity v Praze a Mendlovy univerzity v Brně byla základem pro možnost habilitace v oboru ekologie lesa, kterou obhájil v roce 2006 na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Na obou univerzitních pracovištích pak působil jako školitel, člen doktorských a habilitačních komisí a později i jako člen vědecké rady.

Své dlouholeté odborné znalosti uplatnil i jako člen redakční rady vědeckého časopisu Journal of Forest Science a předseda redakční rady časopisu Zprávy lesnického výzkumu. Byl také členem významných odborných a profesních organizací jako je Česká akademie zemědělských věd, Česká botanická společnost, Česká pedologická společnost, a dalších.

Bohumír Lomský se i ve funkci náměstka ředitele a od roku 2012 ve funkci ředitele VÚLHM vždy snažil udržet kontakt s výzkumnou prací, resortními institucemi i lesnickým provozem. Nikdy se nevzdal alespoň krátkých úniků z ředitelské kanceláře na terénní odběry vzorků ani účasti na mezinárodních vědeckých konferencích, které sám několikrát úspěšně organizoval.

V různých funcích prošel se ctí i několika těžkými obdobími, kdy byla existence výzkumného ústavu v ohrožení. Vždy dokázal obhájit jeho postavení ve vědecké komunitě i ve světě lesnické praxe a velkou měrou přispěl k jeho rozvoji.

  • 1969-1970 LOU Písky u Křivoklátu
  • 1970-1974 Střední lesnická technická škola v Písku
  • 1974-1979 Moskevská státní univerzita – Biologická fakulta, katedra fyziologie rostlin
  • 1982 Rigorózní zkouška na Přírodovědecké fakultě UK v Praze (RNDr.)
  • 1986 Obhajoba kandidátské práce (CSc.)
  • 2006 Habilitační řízení na MENDELU v Brně (doc.)