Na konci ledna roku 2018 jsme si připomněli významné životní jubileum bioklimatologa a hydrologa, který ve VÚLHM strávil téměř 40 let svého pracovního života. Tento uznávaný odborník oslavil své devadesáté narozeniny!

Vladimír Krečmer se narodil 22. ledna 1928 v Bystřici pod Hostýnem. Po dokončení studia na gymnáziu vystudoval Vysokou školu zemědělského a lesního inženýrství při ČVUT Praha (1951). Kandidátskou práci obhájil z politických důvodů až v roce 1989, přestože na ní začal pracovat ihned po ukončení studií.

Do Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti ve Strnadech (tehdy Výzkumného ústavu lesního hospodářství) nastoupil hned po studiích, tedy v roce 1951. Působil zde až do svého odchodu na penzi v roce 1990. Následně přednášel krátký čas na lesnických fakultách v Brně a v Praze.

Zpočátku se zabýval ekoklimatologickými tématy, jako např. vlivem sucha na růst dřevin, bioklimatem obnovných sečí apod. Později se komplexně zabýval ekologickými funkcemi lesa (zejména ve vztahu k hydrologii), klimatologií, environmentální politikou, vztahem lesa a prostředí. Díky tomu se stal uznávaným bioklimatologem a hydrologem. Dlouhodobě propagoval mezioborové řešení problémů (s pěstováním lesa, ochranou lesa). V posledních desetiletích se věnoval lesnické politice, kde syntetizuje své rozsáhlé multidisciplinární znalosti.

Ve VÚLHM dlouho působil jako vedoucí Laboratoře lesnické klimatologie, u jejíhož zrodu stál. Rovněž se zasloužil o vznik projektu „Želivka“, kde bylo na svou dobu špičkově vybavené evropské pracoviště pro sledování bioklimatologických jevů. Byl tajemníkem, místopředsedou i předsedou České bioklimatologické společnosti. Byl zakládajícím členem Národního lesnického komitétu, jehož byl i předsedou. Byl také členem Československé akademie zemědělských věd (později České akademie zemědělských věd) a členem Expertní pracovní skupiny hejtmanů pro NP Šumava, kde se angažuje dodnes (upozorňuje zejména na vliv stavu NP Šumava na okolní krajinu). V roce 1976 byla cenou Českého literárního fondu oceněna jeho kniha Význam lesa pro lidskou společnost jako nejlepší naučná publikace roku.

Při oslavách 95. výročí vzniku VÚLHM v roce 2016 byl oceněn zlatou medailí za celoživotní přínos lesnické vědě.

Publikoval přes 400 vědeckých a odborných článků. Byl editorem Bioklimatologického slovníku terminologického a explikativního.

  • Význam lesa pro lidskou společnost (1975) – společně se Z. Mráčkem
  • Bioklimatologický slovník (1980) – editor a spoluautor
  • Funkce lesů v ochraně vod a půdy (1984) – společně s A. V. Pobedinským
  • Ke smyslu ochrany lesů (2011) – společně s J. Vovesným a P. Zahradníkem
  • Lesní hospodářství v právních souvislostech s ochranou životního prostředí a ochranou přírody (2007)