Prosychání porostů borovice lesní v roce 2010 u Rašovic ve východním Polabí

Dne 26. května 2010 zaznamenali pracovníci Lesního závodu Týniště nad Orlicí (Hospodářství Sternberg Častolovice) na dílčích lokalitách spravovaného lesního majetku prosychání porostů borovice lesní (viz foto pod článkem, které zachycuje situaci v předmýtném porostu při západním okraji obce Rašovice nedaleko Týniště nad Orlicí – lokalizace dle souřadnic GPS: 50°8’58.479″N, 16°7’28.445″E). Na expertizním posouzení této situace se spolupodíleli terénní poradenští pracovníci Výzkumné stanice Opočno a specialisté Lesní ochranné služby (LOS), zajišťované Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady. Ze závěrečného posudku LOS (aut.: František Soukup a Vítězslava Pešková; 2010) vyplynulo:

„U borovice lesní, jejíž místy až kalamitní charakter prosychání (především v středním Polabí) registrujeme, je … jednoznačně hlavním škodlivým činitelem houba Cenangium ferruginosum. Šetření bylo provedeno ve vybraných borových porostech různých vlastníků (lesy státní, obecní i soukromé). Na všech navštívených lokalitách byl na větvích chřadnoucích a odumírajících borovicích (kromě silného výskytu jmelí) zjištěn masový výskyt plodnic houbového patogena Cenangium ferruginosum, kterého je možno označit za hlavního původce předmětného poškození (v letošním roce k jeho silnému výskytu došlo na řadě míst v celé oblasti středního Polabí). V postižených porostech hrozí reálné druhotné přemnožení podkorního a dřevokazného hmyzu. Na části zasažených stromů byl již zjištěn sekundární výskyt podkorního hmyzu, zejména lýkohuba borového (Tomicus piniperda), lýkožrouta vrcholkového (Ips acuminatus), krasce borového (Phaenops cyanea) a smoláků rodu Pissodes. Možnosti obrany proti poškození stromů „cenangiózou“ jsou velmi omezené. Lze doporučit zmýcení všech nejen již odumřelých jedinců borovice lesní, ale i prosychajících, je-li postižena více než 1/2 koruny. Urychlené zpracování dřeva je žádoucí nejen z důvodů ekonomických (zabránit jeho znehodnocení např. modráním a tím i jeho horší prodejnosti), ale pozornost je třeba věnovat i včasné likvidaci těžebních zbytků (spálením, štěpkováním). Důsledné zdravotní probírky a udržování porostní hygieny jsou nezbytné k zabránění vzniku další možné kalamity v oslabených borových porostech, a sice přemnožení podkorního a dřevokazného hmyzu. Další vývoj poškození je obtížné prognózovat, možnost relativně náhlého samovolného ústupu v příštích letech je však dosti pravděpodobná.“

 


 
/sr/