Prosychání porostů borovice lesní v roce 2010 u Rašovic ve východním Polabí

Dne 26. května 2010 zaznamenali pracovníci Lesního závodu Týniště nad Orlicí (Hospodářství Sternberg Častolovice) na dílčích lokalitách spravovaného lesního majetku prosychání porostů borovice lesní (viz foto v titulku, které zachycuje situaci v předmýtném porostu při západním okraji obce Rašovice nedaleko Týniště nad Orlicí – lokalizace dle souřadnic GPS: 50°8’58.479″N, 16°7’28.445″E). Na expertizním posouzení této situace se spolupodíleli terénní poradenští pracovníci Výzkumné stanice Opočno a specialisté Lesní ochranné služby (LOS), zajišťované Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady. Z posudku LOS (aut.: František Soukup a Vítězslava Pešková; 2010) vyplynulo:

„U borovice lesní, jejíž místy až kalamitní charakter prosychání (především v středním Polabí) registrujeme, je … jednoznačně hlavním škodlivým činitelem houba Cenangium ferruginosum. Šetření bylo provedeno ve vybraných borových porostech různých vlastníků (lesy státní, obecní i soukromé). Na všech navštívených lokalitách byl na větvích chřadnoucích a odumírajících borovicích (kromě silného výskytu jmelí) zjištěn masový výskyt plodnic houbového patogena Cenangium ferruginosum, kterého je možno označit za hlavního původce předmětného poškození (v letošním roce k jeho silnému výskytu došlo na řadě míst v celé oblasti středního Polabí).
V postižených porostech hrozí reálné druhotné přemnožení podkorního a dřevokazného hmyzu. Na části zasažených stromů byl již zjištěn sekundární výskyt podkorního hmyzu, zejména lýkohuba borového (Tomicus piniperda), lýkožrouta vrcholkového (Ips acuminatus), krasce borového (Phaenops cyanea) a smoláků rodu Pissodes.

Možnosti obrany proti poškození stromů „cenangiózou“ jsou velmi omezené. Lze doporučit smýcení všech nejen již odumřelých jedinců borovice lesní, ale i prosychajících, je-li postižena více než 1/2 koruny. Urychlené zpracování dřeva je žádoucí nejen z důvodů ekonomických (zabránit jeho znehodnocení např. modráním a tím i jeho horší prodejnosti), ale pozornost je třeba věnovat i včasné likvidaci těžebních zbytků (spálením, štěpkováním). Důsledné zdravotní probírky a udržování porostní hygieny jsou nezbytné k zabránění vzniku další možné kalamity v oslabených borových porostech, a sice přemnožení podkorního a dřevokazného hmyzu. Další vývoj poškození je obtížné prognózovat, možnost relativně náhlého samovolného ústupu v příštích letech je však dosti pravděpodobná.“