Změna Z2 – ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin

Oznámením č. 80/10 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), zveřejněným dne 8. srpna 2010 ve Věstníku ÚNMZ č. 8/2010 a zahrnujícím informaci o vydání Změny Z2 ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin, vstoupily 1. 9. 2010 v platnost některé nové doplňky, týkající se specifikací a upřesněných požadavků na kvalitu semenáčků, sazenic, poloodrostků a odrostků hlavních druhů lesních dřevin určených k obnově lesa a pro zalesňování.

Hlediska a kritéria, jimiž se na kvalitu sadebního materiálu lesních dřevin (SMLD) nahlíží a jimiž je kvalita SMLD v hospodářské praxi hodnocena, se postupně rozvíjejí v kontextu upřesňování požadavků na zakládané lesní porosty, v souladu s trendy technologického rozvoje pěstování SMLD ve školkařských provozech i ve vazbě na rozvíjející se obchodní a dodavatelské vztahy mezi producenty a uživateli SMLD. Nejinak tomu bylo i při přípravě a při projednávání nynějších doplňků, zahrnutých do Změny Z2 ČSN 48 2115.

Přípravou podkladových materiálů pověřilo Ministerstvo zemědělství ČR kolektiv pracovníků Výzkumné stanice (VS) Opočno a VS Kunovice, vedený doc. Ing. Antonínem Juráskem, CSc. Připomínkového řízení k připraveným návrhům se zúčastnili zástupci státní správy a organizačních složek státu (ÚNMZ; MZe ČR; ÚHÚL Brandýs nad Labem), reprezentanti vlastníků a správců lesních majetků (LČR, s. p.; VLS ČR, s. p.; SVOL), představitelé vědecko-akademické sféry (ČZU v Praze; MENDELU v Brně) i zástupci producentů SMLD (SLŠ ČR). Náplní doplňků, zahrnutých do Změny Z2 ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin, bylo na podkladě nových poznatků, požadavků hospodářské praxe a v souladu se závaznými směrnicemi Evropského společenství upřesnit kritéria (rozměry) standardního sadebního materiálu obvyklé obchodní jakosti pro dodavatelsko-odběratelské vztahy ve smyslu vyhlášky MZe ČR č. 29/2004 Sb. ze dne 20. ledna 2004, kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin (ZORM).

K nejdůležitějším doplňkům Změny Z2 ČSN 48 2115 patří:

  • nové tolerance pro rozpětí výšky nadzemní části u výsadbyschopných semenáčků a sazenic borovice lesní a borovice černé (nyní je u borovic povolena výšková tolerance semenáčků a sazenic o minimální výšce 10 cm, resp. 15 cm směrem dolů, a to až o 3 cm),
  • nové minimální tloušťky kořenových krčků u krytokořenných semenáčků pěstovaných technologiemi zamezujícími vzniku deformací kořenů (u krytokořenných semenáčků pěstovaných max. 1 rok z výsevů do pěstebních obalů je s výjimkou semenáčků smrku povolena tolerance nejmenší tloušťky kořenového krčku směrem dolů až o 1 mm; to ale neplatí v případě, kdy je minimální tloušťka kořenového krčku stanovena na 3 mm),
  • upřesnění minimální tloušťky kořenového krčku pro 2leté krytokořenné sazenice smrku ztepilého ve výškové třídě 26 – 35 cm (u 2letých krytokořenných sazenic smrku ztepilého z výsevů do pěstebních obalů se připouští nejmenší tloušťka kořenového krčku 4 mm),
  • specifikace priorit parametrů kvality pro výsadbyschopné sazenice smrku ztepilého původem z 8. lesního vegetačního stupně (vzhledem ke geneticky podmíněné růstové variabilitě sazenic smrku ztepilého původem z 8. LVS je nyní hlavním kritériem výsadbyschopnosti především tloušťka kořenového krčku a dodržení ostatních parametrů kvality; u všech rozpětí výšek nadzemní části těchto sazenic se připouští tolerance 10 cm směrem nahoru i dolů),
  • upřesnění parametrů kvality kořenových systémů semenáčků smrku a douglasky,
  • úprava hodnot minimálního poměru objemu kořenového systému k objemu nadzemní části (KS : NČ) u sazenic DB, BK, JV a JS ve výškovém rozpětí 15 – 35 cm (poměr KS:NČ byl upraven z 2 : 1 na 1 : 1),
  • nově Změna Z2 ČSN 48 2115 zahrnuje kritéria standardní kvality odrostků lesních dřevin, osních řízků a výsadbyschopných výpěstků topolů a stromových vrb,
  • doplnění hodnot u doporučených rozměrů pěstebních obalů pro semenáčky douglasky,
  • úpravy v některých textových pasážích normy (upřesněny a doplněny byly některé dílčí formulace a pojmy; Změna Z2 ČSN 48 2115 rovněž akceptovala doplňující značení pro pěstební vzorce SMLD, uvedené v novele vyhlášky č. 29/2004 Sb.).

Informace ke zveřejnění na webových stránkách připravila: Jarmila Nárovcová

Datum poslední aktualizace obsahu stránky: 17. července 2019    /zl-sr/