Aktuality

Otevřený dopis ministrovi životního prostředí ve věci douglasky tisolisté

Mgr. Richard Brabec
Ministr

Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

Otevřený dopis

V Praze dne 5. 12. 2019

Vážený pane ministře,

V uplynulých dnech jsme zaregistrovali aktivitu Hnutí DUHA „Zachraňme lesy – chceme zdravé lesy ne plantáže“, v rámci které Vás vlnou e-mailů občané vyzývají ke stažení materiálu předloženého k projednání vládou České republiky (Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů). Hlavní argumentace je opřená o negativní vliv douglasky tisolisté na půdu, biodiverzitu a fungování ekosystémů obecně. S politováním musíme konstatovat, že jakkoliv jsou tvrzení uvedená na stránkách https://zachranmelesy.cz/cs/chceme-lesy-ne-plantaze-pane-ministre#spatne alarmující, jsou založená na údajích vytržených z kontextu, na špatném pochopení textu a v některých případech jsou zcela nepravdivá. Pokud budete mít zájem, podrobnější rozbor najdete v přiloženém materiálu, který jsme poskytli i médiím. Naše závěry považujeme za podložené – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou, Mendelovou univerzitou v Brně i zástupci vlastníků lesů řešil v uplynulých letech dva výzkumné projekty, které se přímo týkaly možnosti uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství České republiky a to včetně rizik a vlivu této dřeviny na lesní ekosystémy. Výstupy z těchto projektů zahrnují mj. 10 publikací ve vědeckých a odborných časopisech, čtyři certifikované metodiky a dvě knižní publikace. Douglaska tisolistá má z našeho pohledu v českém lesnictví významný potenciál a to i z pohledu současných scénářů změny klimatu. Na druhou stranu je nutné dodat, že neprobíhá, ani není plánováno její masivní zavádění (současné zastoupení je 0,24 %) a veškerá doporučení jsou směřována na pěstování douglasky ve smíšených porostech, jež jsou vhodné jak z hlediska environmentálního, tak z hlediska produkčního.

Vážený pane ministře, jsme přesvědčeni, že většina občanů Vám zasílá uvedené maily sice v dobré víře, nicméně na základě zcela nevěrohodných podkladů. Jistě bychom Vás dokázali zavalit přinejmenším obdobným množstvím korespondence od vlastníků a správců lesních majetků, výzkumných pracovníků a našich příznivců, kteří by rozumné zavádění douglasky do českých lesů podporovali. Věříme však, že pro Vaše rozhodování mají výraznější váhu věcné argumenty, jež se Vám i tímto dopisem snažíme poskytnout. Pokud budete mít zájem o jakékoliv další informace z naší strany, jsme Vám k dispozici.

S pozdravem

doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D. 

ředitel Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Strnady 136, 252 02  Jíloviště

prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.

místopředseda České akademie zemědělských věd, předseda Odboru lesního hospodářství ČAZV, Těšnov 65/17, 110 00  Praha 1

Ing. František Kučera

předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, K Silu 1980, 393 01 Pelhřimov

Ing. Pavel Draštík

předseda České lesnické společnosti, Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Kopie na vědomí: Ing. Miroslav Toman, CSc, Ministr zemědělství ČR

Otevřený dopis s podpisy a přílohou ke stažení zde.