Služby laboratoří

VÚLHM, v. v. i., provozuje referenční a zkušební laboratoře zaměřené na problematiku studovaných oborů a řešených výzkumných projektů:

 • Útvar zkušebních laboratoří je specializované pracoviště se zaměřením na provádění kvantitativních analýz hlavních složek lesního ekosystému, tj. vzorků půd a humusů, rostlinného materiálu (jehličí, borůvky, houby, biomasa) a vzorků povrchových, srážkových a půdních vod.
 • Stanice GEP – referenční laboratoř testování pesticidů
  Činnost laboratoře spadá do útvaru Lesní ochranné služby.
 • Semenářská kontrola – akreditovaná zkušební laboratoř
  Laboratoř semenářské kontroly je zřízena při výzkumné stanici v Kunovicích.
 • Školkařská kontrola – akreditovaná zkušební laboratoř
  Zkušební laboratoř č. 1175.2 „Školkařská kontrola“ (ZL ŠK) je akreditovaným pracovištěm pro hodnocení morfologické a fyziologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin (SMLD), uváděného do oběhu.
 • Zkušební analytická laboratoř
  Chemická laboratoř zaměřená na analýzu vzorků vod, půdy a rostlinného materiálu.
 • Dendrochronologická laboratoř
  Dendrochronologická laboratoř zaměřená na dendroekologická témata (růstová reakce dřevin na měnící se podmínky prostředí – změny teplot, imisní zátěže, depoziční zátěže, biotičtí činitelé apod.).