Aktuality

Stanovisko VÚLHM k „Plánu pro zdravé lesy“ zpracovaném Hnutí Duha

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., vítá zveřejnění „Plánu pro zdravé lesy“ Hnutím Duha. Tento materiál představuje sumarizaci opatření navrhovaných touto environmentální nevládní organizací „pro dosažení pestrých a odolných lesů“. Považujeme ho za legitimní a přiměřeně konkrétní podnět k diskusi o legislativních normách vztahujících se k lesnímu hospodářství v České republice. 

Úvod materiálu je poměrně alarmistický, což lze vzhledem k povaze předkladatele očekávat a snad i akceptovat. Jakkoliv si neidealizujeme současný stav lesů v České republice a ve střední a jižní Evropě obecně a jakkoliv vnímáme vysoká rizika, jež reprezentuje probíhající globální změna, považujeme tvrzení, že je „zdravotní stav stromů dlouhodobě nejhorší v České republice a ve Francii“ za zavádějící (viz tiskovou zprávu https://1url.cz/@tisk_zprava_ICP_FPRESTS). Přirozená obnova se v České republice v posledních desetiletích pohybuje v rozsahu 15-20 %, nikoliv 5 %, jak uvádějí autoři (viz https://1url.cz/@Zelena_zprava_2021, str. 25). Zvýšení podílu přirozené obnovy ovšem také považujeme za žádoucí. Dopad síry na lesy je dědictví, které si lesní půdy nesou především z  průběhu imisní kalamity ve dvacátém století. Na tuto historickou zátěž bohužel – snad kromě využití vápnění a přihnojování porostů v nejpostiženějších oblastech – není lék. O to citlivěji musí lesní hospodářství nakládat s lesními půdami a chránit velmi nízké zásoby bazických živin před další degradací.

Materiál bohužel využívá řadu neurčitých pojmů, které nejsou nijak zakotveny v legislativě, ani autory definovány, což komplikuje možnost věcné diskuse. Zmínit můžeme například nejasné termíny „rizikové dřeviny“, „nepřirozené dřeviny“, „husté lesy“, „druh lesa“, apod. V řadě bodů jsou opomíjena či špatně interpretována současná legislativní ustanovení a možnosti, v některých případech lze požadovaná opatření provádět i podle současné legislativy a pravidel. Určitý rozpor vidíme v požadavcích na uvolnění a zjednodušení legislativy na straně jedné (např. opatření 8, 9, 13, 14, 16, …) a vyžadování nových striktních omezení na straně druhé (např. opatření 10, 11, 17, 21, …). Stejně tak je patrný i určitý střet idejí – například velmi striktní omezení holé seče na 0,3 ha versus požadavky na pěstování „světlých lesů“ a podpora „tradiční paseky“.

„Plán pro zdravé lesy“ zahrnuje širokou škálu 43 návrhů opatření, z nichž některá považujeme za přínosná, jiná za nedostatečně účinná, či vycházející z nesprávných předpokladů. Konečně v některých případech jsou navrhovaná opatření problematická až riziková pro budoucí vývoj lesů a lesního hospodářství. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vypracovat komentáře k jednotlivým návrhům, jež jsou uvedeny níže. Zároveň respektujeme, že některé návrhy spadají více do kompetence jiných odborných institucí (zejména Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů) a některé jsou spíše z oblasti rozhodnutí politických či rozhodnutí vlastníků lesů.

V obecné rovině souhlasíme:

 • S požadavkem na účinná opatření pro snížení škod zvěří na lesích;
 • S maximálním tlumením populace jelena siky ve volné přírodě;
 • S požadavkem na zrovnoprávnění všech hospodářských způsobů obhospodařování lesů, včetně způsobu výběrného;
 • S potřebou posílení přirozené obnovy lesů;
 • S podporou pěstování pestrých lesních ekosystémů (geneticky, druhově, věkově i prostorově);
 • S potřebou posilování retenční, hydrické i vodohospodářské funkce lesů;
 • S podporou agrolesnických systémů na zemědělské půdě;
 • S pokud možno jednoduchými a srozumitelnými pravidly pro vlastníky lesů.

Za zcela nevhodná opatření považujeme:

 • Vyjmutí chráněných druhů ze seznamu zvěře;
 • Zrušení lhůt pro zalesnění a zajištění obnovovaných ploch;
 • Plošný zákaz frézování a štěpkování;
 • Umožnění pastvy a hrabání steliva v lesních porostech;
 • Uvolnění zákonných ustanovení v ochraně lesa před kalamitními škůdci (nezasahování);
 • Výrazněji limitovat využívání nepůvodních a introdukovaných dřevin (regulace ano, ale v rozumné míře);
 • Paušálně zavádět „ochranu“ (bezzásahovost) v přestárlých stejnověkých lesních porostech.

Celý text Stanoviska s komentáři k jednotlivým navrhovaným opatřením si můžete stáhnout zde.

Plán pro zdravě lesy zpracovaný Hnutím Duha najdete zde.