Aktuality

Vlastníci lesa si mohou nechat otestovat kvalitu nebo původ sazenic a osiva lesních dřevin

Strnady – 7. srpna 2019 – Vlastníci lesa a lesní hospodáři mohou při zakládání nebo obnově porostů využít poradenských služeb, které nabízejí odborníci na semenářství, pěstování lesa nebo biologii a šlechtění lesních dřevin z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. K dispozici jim jsou také akreditované zkušební laboratoře Školkařská a Semenářská kontrola.

Foto: žaludy dubu letního, archiv VÚLHM

Poradenská činnost se týká lesního semenářství a školkařství, zakládání, obnovy a výchovy lesních porostů, zalesňování, biotechnologií a využívání introdukovaných a rychlerostoucích dřevin.

V oblasti lesního semenářství mohou zájemci nechat otestovat kvalitu semen lesních dřevin. Hodnocení provádí Výzkumná stanice Kunovice, která je specializovaným pracovištěm VÚLHM v oblasti reprodukčních zdrojů. Loni zdejší akreditovaná laboratoř zpracovala tisíc vzorků a provedla 2 263 zkoušek kvality semen 21 druhů lesních dřevin. Největší podíl zpracovaných vzorků semen tvořil smrk ztepilý (50 %), borovice lesní (26 %), duby (7 %), jedle bělokorá (6 %), douglaska tisolistá (5 %), třešeň ptačí (4 %) a buk lesní (3 %). Stanice také hodnotí zdravotní stav lesního osiva – monitoruje výskyt škodlivých činitelů. Loni zde odborníci uskutečnili zdravotní rozbory skladovaných vzorků douglasky tisolisté, buku lesního, lípy malolisté a dubu letního.

V akreditované zkušební laboratoři „Školkařská kontrola“ ve Výzkumné stanici Opočno, zabývající se pěstováním lesa, testují kvalitu sadebního materiálu lesních dřevin. Je zde možné také provést komplexní testy biologické nezávadnosti pěstebních obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu. Přímo v terénu mohou dostat lesní hospodáři odpovědi na dotazy týkající se obnovy, zalesňování nebo výchovy lesa.

V oblasti biotechnologií provádějí odborníci na biologii lesních dřevin např. analýzy DNA pro ověřování genetické skladby a původu reprodukčního materiálu lesních dřevin. Loni takové šetření uskutečnili např. v semenných sadech lípy, borovice a také v porostech kosodřeviny. Zároveň byla doplňována databáze referenčních vzorků, byly zařazeny výsledky provedených molekulárních analýz např. u jedinců dubu, buku, smrku, modřínu nebo borovice. V rámci činnosti bylo prováděno dlouhodobé sledování a hodnocení růstu klonů a proveniencí na testovacích plochách hospodářsky významných, příp. i vtroušených lesních dřevin pro demonstraci růstu a vývoje výpěstků in vitro. Na 30 ověřovacích výsadbách domácích druhů lesních dřevin bylo provedeno hodnocení za účelem získání informací o geneticky podmíněné proměnlivosti.

Foto: bukvice a semenáčky buku lesního, archiv VÚLHM

Vlastníci lesa se zajímají také o hodnocení růstu introdukovaných dřevin. Loni proběhly práce na zajištění odborné údržby a výchovy vybraných ploch a na dalších byla realizována venkovní měření. Na základě požadavků vlastníků lesa byly provedeny revize, příp. odběr vzorků a hodnocení růstu introdukovaných dřevin. Proběhla aktualizace údajů u zájmových ploch evidovaných ve spravované databázi.

Ve VS Kunovice odborně a technicky zabezpečují údržbu cenných sbírek klonů rychlerostoucích dřevin v podmínkách ex situ. Loni se jednalo o 1050 klonů. Udržovací šlechtění v těchto klonových archivech je zaměřeno na zachování genetické variability a kontinuity reprodukce klonů včetně stálé péče o dobrý zdravotní stav. V rámci doplňování cenných sbírek topolů a vrb odborníci provádějí vyhledávání, odebírání rostlinného materiálu a jeho reprodukci pro zařazení do klonových archivů. Loni se jednalo o 18 nových klonů (10 klonů topolu černého v oblasti Poodří, dále 2 klony topolu bílého a 6 klonů vrb). Poradenství v oblasti rychlerostoucích dřevin se zaměřuje např. na problematiku výsadby a pěstování topolu v lesních porostech, dále pak topolů uznaných pro pěstování na dřevní hmotu, reprodukci, výsadbu a pěstování včelařských vrb. Loni výzkumná stanice zaznamenala zvýšený zájem o informace týkající se problematiky pěstování sadebního materiálu osiky z osiva.

Foto: šišky smrku ztepilého na větvi, archiv VÚLHM

Informace o akreditovaných laboratořích Semenářská kontrola a Školkařská kontrola

Semenářská kontrola

Zajišťování zkoušek kvality semenného materiálu lesních dřevin ve zkušební laboratoři akreditované ČIA (č. 1175) podle požadavků zákona 149/2003 Sb. a vyhlášky 29/2004 Sb., pro dodavatele semenného materiálu, vlastníky lesa, nájemce, popř. podnájemce lesa (tzv. „držitelé lesa“) vč. státních organizací lesního hospodářství, ale také pro orgány státní správy lesů a jejich partnery ze zemí EU. Zkoušky se provádějí podle SOP (standardních operačních postupů) vycházejících z platných norem ČSN 48 1211 Lesní semenářství – Sběr, kvalita a zkoušky kvality semenného materiálu lesních dřevin nebo ISTA Rules for Seed Testing. Vedoucí je Ing. Lena Bezděčková. Bližší informace: https://www.vulhm.cz/sluzby-akreditovane-zkusebni-laboratore-semenarska-kontrola/

Školkařská kontrola

Zkušební laboratoř č. 1175.2 „Školkařská kontrola“ (ZL ŠK) je akreditovaným pracovištěm pro hodnocení morfologické a fyziologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin (SMLD), uváděného do oběhu. Činnost zkušební laboratoře zajišťují pověření pracovníci oddělení školkařství a zalesňování Výzkumné stanice Opočno. Vedoucí zkušební laboratoře je Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D. Činnost laboratoře je organizována jako služba pro státní správu lesního hospodářství a pro vlastníky lesů všech kategorií. Jakostní parametry sadebního materiálu lesních dřevin jsou v laboratoři posuzovány podle platných požadavků české technické normy ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin (2012). Bližší informace: https://www.vulhm.cz/o-ustavu/seznam-utvaru/pestovani-lesa-vs-opocno/zkusebni-laborator-c-1175-2-skolkarska-kontrola/

Pro vlastníky lesa vydává VÚLHM certifikované metodiky, kde jsou popsány postupy při zakládání, obnově lesa, při zavádění introdukovaných nebo rychlerostoucích dřevin apod. Najdete je na stránkách VÚLHM: https://www.vulhm.cz/aktivity/vydavatelska-cinnost/lesnicky-pruvodce/

Kontakt: Ing. Pavlína Máchová, Ph.D., e-mail: machova@vulhm.cz, VÚLHM, v. v. i., Útvar biologie a šlechtění lesních dřevin