Aktuality

Významné osobnosti z historie VÚLHM

Během devadesáti pěti let trvání Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti (přes všechny peripetie s názvy a organizační strukturou, která je dále popsána) prošlo touto institucí mnoho osobností. I když k jednotlivým výročím byly vydávány různě obsáhlé publikace, od článků v časopisech až po samostatné brožury, nikdy nebyl systematicky zpracován přehled významných vědeckých pracovníků, kteří v ústavu pracovali. Někteří s ním spojili velkou část své profesní dráhy, nebo dokonce celou, jiní se ústavem obrazně řečeno jen „mihli“, aby pak své znalosti uplatnili na jiných pracovištích, nejčastěji na univerzitách. I tak zde však zanechali svou stopu a vývoj ústavu nepochybně ovlivnili. Toto se týká především předválečného období, kdy byly budovány jednotlivé ústavy, a pak válečného období, kdy v některých ústavech našli své útočiště pedagogové z uzavřených vysokých škol.

V přehledu výzkumných pracovníků jsou zahrnuti výzkumníci narození před rokem 1940 (včetně), kteří, jak bylo naznačeno již výše, trávili alespoň krátký čas v libovolné části ústavu. Jsou zde uvedeni v nemálo případech i slovenští kolegové, kteří se podíleli v předválečné a krátce i v poválečné době na formování jednotlivých ústavů, které pak byly sloučeny a organizačně sjednoceny. Teprve osamostatněním dnešního Lesnického výzkumného ústavu ve Zvolenu (1. 1. 1959) se historie výzkumných pracovníků rozchází (i když pouze v této publikaci, protože spolupráce pokračovala i nadále, a to i po rozpadu Československa, a je plně funkční dodnes).

Bohužel ne vždy se podařilo dohledat všechny potřebné informace, často je chybějící údaj nahrazen symbolem „???“ nebo „?“, a to především u dat narození či úmrtí. Nepřesnosti mohou být i v jednotlivých krátkých medailoncích, protože dostupné informace se někdy liší. Proto
bych byl velmi rád, kdyby pamětníci tato data doplnili nebo opravili (je možné posílat na e-mailovou adresu: zahradnik@vulhm.cz nebo poštou na adresu Petr Zahradník, VÚLHM, v. v. i., Strnady 136, 156 00 – Praha 5 – Zbraslav).

Protože mnoho výzkumných pracovníků opustilo náš ústav a svůj profesní život spojilo především s univerzitami v Praze a Brně, je zde stručně uvedena i historie lesnického vysokého školství. Navíc s oběma univerzitami, resp. jejich lesnickými fakultami, probíhala a stále probíhá efektivní spolupráce na poli výzkumu.

Zde předložená fakta nejsou rozhodně úplná, někdy se mohou v různých zdrojích i rozcházet (to se týká zejména přelomu 40. a 50. let minulého století, kdy různé transformace a reorganizace probíhaly tak překotně, že nebyly ani řádně zmapovány a vedly pak k různých odchylkám při jejich výkladu), avšak jistě přináší relevantní informace o jeho devadesátipětiletém trvání.