Myslivost

Útvar myslivosti se v současnosti zabývá především expertní a poradenskou činností v oboru ochrany lesa před škodami zvěří, harmonizace složek prostředí a rozvoje biodiverzity lesních ekosystémů. Dále pak i osvětou a informační činností pro vlastníky, nájemce, popř. podnájemce lesa a honiteb. Tato činnost vychází z rozsáhlých historických i současných databází problematiky a je vykonávána z pověření Ministerstva zemědělství.
Pro řešení aktuálních problémů myslivosti a oborů do kterých zasahuje (lesnictví, zemědělství a další), jsou vyhledávány informace prostřednictvím literárních rešerší zahraniční literatury, spoluprací se zahraničními odborníky, ověřováním metodik a formulace metodik vlastních, eventuálně konstrukce výrobků (plašiče zvěře, pastevní směsky, atd.).
Útvar zpracovává výzkumné projekty vzorových metodik úprav prostředí, úprav managementu populací zvěře ve vazbě na legislativu nebo projekty, které řeší střetové situace mezi ekonomickými zájmy člověka a zvěří.

Vedoucím útvaru je Ing. František HAVRÁNEK, CSc.

Pracovníci útvaru

Poradenská a výzkumná činnost je směřována především do následujících oblastí:

  • Poskytování poradenské činnosti a zvyšování odborné úrovně držitelů lesa a odborných lesních-mysliveckých hospodářů.
  • Zabezpečení diagnostiky a hodnocení vývoje stavu poškození lesa zvěří ve vazbě na stanovení reálné kapacity prostředí a současný stav populací zvěře. Cílem je naplňovat požadavky praxe a státní správy prostřednictvím nových metodik a technologií, které nejsou běžně dostupné nebo v provozu zvládnutelné (např. nadstandardní matematicko-statistické zpracování databází škod, infrafotopasti, modelování situace v systému GIS atd.)
  • Zabezpečení monitoringu vývoje poškozování lesních ekosystémů a jeho řešení ve vazbě na zdravotní stav zvěře (nad rámec standardních šetření státní veterinární správy) a pokrytí potravních nároků zvěře.
  • Zpracování programů a doporučení integrované ochrany lesa na základě výsledků inventarizací škod zvěří na lesních porostech v České republice, realizovaných v letech 2000, 2005 a 2010 – poradenská činnost pro nejvíce postižené oblasti.
  • Zabezpečení monitoringu a řešení škod zvěří na zemědělských plochách, navazujících na lesní porosty.
  • Zpracování speciálních programů a studií proveditelnosti ke zvyšování diverzity prostředí a k ekologicky vyváženému stavu pro státní správu lesů a myslivosti, vlastníky a nájemce obor a bažantnic v lesích zvláštního určení.
  • Zabezpečení monitoringu vývoje populací zvěře (nepůvodních a ohrožených druhů) v závislosti na stavu lesních ekosystémů a formulace doporučení.
  • Zabezpečení monitoringu a vyhodnocení účinnosti legislativních nástrojů v praxi. Příprava podkladů, doporučení a návrhů pro zefektivnění řízení a uplatňování opatření na ochranu lesa, populací zvěře a jejich harmonizaci s celospolečenskými zájmy.