Cizorodé látky

Úvod

Monitoring cizorodých látek v lesních ekosystémech je ve VÚLHM prováděn již od roku 1988, kdy započalo sledování těžkých kovů v houbách. Od roku 2000 je doplněn i monitoring drobných vodních toků a vodních zdrojů v lesních povodích. Sledování je zaměřeno na zjišťování obsahu těžkých kovů (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, Mn) a ve vybraných vzorcích i na stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), organochlorových pesticidů (OCP) a polychlorovaných bifenylů (PCB).

–> Tisková zpráva (17. 12. 2015)

Výsledky posledních let

2017

Monitoring cizorodých látek v lesních ekosystémech byl v roce 2017 zaměřen na zjišťování obsahu vybraných těžkých kovů (TK) v jedlých houbách a na stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), organochlorových pesticidů (OCP) a polychlorovaných bifenylů (PCB).
V průběhu letních a podzimních měsíců 2017 bylo sebráno 30 vzorků jedlých hub, reprezentujících 7 druhů – hřib smrkový (Boletus edulis), hřib dubový (Boletus reticulatus), hřib žlutomasý (Xerocomellus chrysenteron), hřib hnědý (Xerocomus badius), hřib plstnatý (Boletus subtomentosus), klouzek obecný (Suillus luteus), kozák březový (Leccinum scabrum) ve 21 lesních oblastech.
Ve 20 vzorcích byly analyzovány TK (Cd, Cu, Hg), PAU, PCB a OCP, aktivita Cs-137 byla proměřena u 30 vzorků.

2016

Monitoring cizorodých látek v lesních ekosystémech byl v roce 2016 zaměřen na zjišťováni obsahu vybraných těžkých kovů (TK) v jedlých houbách a na stanovení polycyklických aromatických uhlovodiků (PAU), organochlorových pesticidů (OCP) a polychlorovaných bifenylů (PCB).
V průběhu letních měsíců 2016 bylo sebráno 30 vzorků jedlých hub, reprezentujících 10 druhů – hřib smrkový (Boletus edulis), hřib dubový (Boletus reticulatus) hřib žlutomasý (Xerocomellus chrysenteron), hřib hnědý (Xerocomus bodius), hřib plstnatý (Boletus subtomentosus), klouzek sličný (modřínový) (Suillus grevillei), kozák březový (Leccinum scobrum), bedla vysoká (Macrolepiota procero), bedla červenající (Chlorophyllum rachodes) a muchomůrka růžovka (Amanita rubescens) ve 24 lesních oblastech (LO).
Ve 20 vzorcích byly analyzovány TK (Cd, Cu, Hg), PAU, PCB a OCP. Aktivita Cs-137 byla proměřena u 30 vzorků.

2015

V průběhu letních a podzimních měsíců 2015 bylo sebráno 30 vzorků jedlých hub a 15 vzorků lesních plodů. Koncentraci 2 mg/kg Cd překročilo 9 vzorků, což představuje 45 % z celkového počtu. Koncentraci 5 mg/kg Hg překročily 2 vzorky, což piedstavuje 10 %. Pokud bychom hodnotili výskyt mědi a rtuti jako reziduí pesticidů, dle vyhlášky č. 272/2008 Sb. a zákona č. 387/2008 Sb., potom by limitní hodnotu mědi 10 mg/kg v čerstvém vzorku v roce 2015 nepřekročil žádný vzorek a limitní koncentraci rtuti (0,1 mg/kg sušiny) by vyhověl jeden vzorek.
Koncentrace PCB i látek ze skupiny DDT byly u všech vzorků pod detekčním limitem. Hexachlorcyklohexany (alfa-HCH, beta-HCH) a lindan (gama-HCH) nebyly v houbách ani v lesních plodech vůbec detekovány, stejně jako v letech 2010-2012 a 2014.
V roce 2015 se u 5 analyzovaných vzorků vyskytla suma PAU přesahující hodnotu 100 µg/kg sušiny. Průměrná hodnota v pomyslném houbovém koši představuje 76 µg/kg a je tedy o cca 25 µg/kg vyšší než v roce 2014 a o 15 µg/kg vyšší než v letech 2011 a 2012. V roce 2015 vzrostla průměrná hodnota PAU v lesnich plodech na 43,16 µg/kg. Maximální množství 52,9 µg/kg bylo zjištěno u vzorku borůvek z lokality Kladská u Mariánských lázní.

–> Starší výsledky