Monitoring cizorodých látek – starší výsledky

Monitoring cizorodých látek v lesních ekosystémech s vazbou na potravní řetězec – starší výsledky

2014
Monitoring cizorodých látek v lesních ekosystémech byl v roce 2014 zaměřen na zjišťování obsahu vybraných těžkých kovů (TK) v jedlých houbách a na stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), organochlorových pesticidů (OCP) a polychlorovaných bifenylů (PCB). V průběhu letních a podzimních měsíců 2014 bylo sebráno 30 vzorků jedlých hub a 15 vzorků lesních plodů. Ve 20 vzorcích hub a 5 vzorcích lesních plodů byly analyzovány TK (Cd, Cu, Hg), PAU, PCB a OCP. Aktivita Cs-137 byla proměřena u všech sebraných vzorků. V roce 2014 překročilo koncentraci Cd 2 mg.kg-1 7 vzorků, což představuje 35 %, koncentraci Hg 5 mg.kg-1 nepřekročil žádný z měřených vzorků. Pokud bychom
hodnotili výskyt mědi a rtuti jako reziduí pesticidů, dle vyhlášky 272/2008 Sb. a zákona 387/2008 Sb., potom by limitní hodnotu mědi 10 mg.kg-1 v čerstvém vzorku v roce 2014 nepřekročil žádný vzorek a limitní koncentraci rtuti (0,1 mg.kg-1 sušiny) by nevyhověl žádný vzorek. PCB byly v roce 2014 detekovány u dvou vzorků hub, a to v hodnotě 1,78 a 1,06 μg.kg-1. V lesních plodech byly všechny koncentrace pod detekčním limitem 0,6 μg.kg-1. Koncentrační rozmezí látek ze skupiny DDT bylo v houbách v minulých letech široké, v roce 2014 byly všechny hodnoty (u hub i lesních plodů) pod detekčním limitem, stejně jako v roce 2012. Hexachlorcyklohexany (αHCH, βHCH) a lindan (γ-HCH) nebyly v houbách ani v lesních plodech vůbec detekovány, stejně jako v letech 2010–2012.
V roce 2014 nebyly zjištěny žádné hodnoty PAU překračující 100 μg.kg-1 sušiny. Nejvyšší koncentrace byly naměřeny ve vzorcích suchohřibu hnědého z lokalit Žďárná (okres Blansko) a Miletín (okres Jičín) – 83 a 81 μg.kg-1 sušiny. Průměrná hodnota v pomyslném houbovém koši představuje 52 μg.kg-1 a je tedy o cca 10 μg.kg-1 nižší než v letech 2011 a 2012. V sušině lesních plodů bylo zjištěno méně látek ze skupiny PAU než v houbách. Průměrná hodnota připadající na jeden vzorek na území ČR činila v roce 2014 20,17 μg. kg-1. Maximální (přesto nízké) množství 32,4 μg.kg-1 bylo zjištěno u vzorku borůvek z lokality Cikháj na Českomoravské vrchovině.

2012
V průběhu letních měsíců 2012 bylo sebráno 30 vzorků jedlých hub, reprezentujících 10 druhů a 22 lesních oblastí (LO) a 15 vzorků lesních plodů reprezentujících 13 LO. Jednalo se o 12 vzorků borůvky černé (Vassinium mystillus) a 3 vzorky plodů bezu černého (Sambucus nigra). V 15 vzorcích hub a 5 vzorcích lesních plodů byly analyzovány těžké kovy (Cd, Cu, Hg), Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), polychlorované bifenyly (PCB) a organochlorové pesticidy (OCP).

Opět byly nalezeny vzorky s vyšší koncentrací kadmia a rtuti. V roce 2012 překročilo koncentraci 2 mg Cd/kg 10 vzorků, což představuje 67 % analyzovaných vzorků. Koncentraci 5 mg Hg/kg překročilo 6,7 % měřených vzorků. Pokud bychom hodnotili výskyt mědi a rtuti jako reziduí pesticidů, dle vyhlášky č. 373/2008 Sb. a zákona č. 387/2008 Sb., pak by limitní hodnotu mědi 10 mg/kg v čerstvém vzorku nepřekročil žádný vzorek a limitní koncentraci rtuti 0, mg/kg by vyhověl jediný vzorek. PCB byly v roce 2012 detekovány pouze u jednoho vzorku hub a to v hodnotě 5,8 µg/kg. V lesních plodech byly všechny koncentrace po detekčním limitem 0,6 µg/kg. Koncentrační rozmezí látek ze skupiny DDT bylo v houbách v minulých letech široké, v roce 2012 byly již všechny hodnoty pod detekčním limitem. V roce 2012 byly zjištěny 2 vysoké hodnoty PAU, a sice 100,66 µg/kg ve vzorku kozáku březového z lokality Nový Hrozenkov v LO 41 – Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky a ještě vyšší (187,6 µg/kg) byla koncentrace ve vzorku hřibu žlutomasého z lokality Zahrádka z LO 13 – Šumava. Ostatní hodnoty jsou nižší, takže průměrná hodnota v pomyslném houbovém koši představuje prakticky polovinu zjištěných maxim, tj. kolem 60 µg/kg jak v roce 2011, tak v roce 2012. V sušině lesních plodů bylo zjištěno méně látek ze skupiny PAU než v houbách.

2011
Monitoring cizorodých látek v lesních ekosystémech byl v roce 2011 (stejně jako v předchozím období) zaměřen na zjišťování obsahu vybraných těžkých kovů (TK) v jedlých houbách a na stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), organochlorových pesticidů (OCP) a polychlorovaných bifenylů (PCB).

V průběhu letních měsíců 2011 bylo sebráno 48 vzorků jedlých hub, reprezentujících 12 druhů a 18 lesních oblastí (LO) a 15 vzorků lesních plodů reprezentujících 15 LO. Jednalo se o 2 vzorky borůvky černé (Vaccinium myrtillus) a 9 vzorků plodů bezu černého (Sambucus nigra), 3 vzorky jeřábu obecného sladkoplodého (Sorbus aucuparia, var.Edulis) a 1 vzorku bezu červeného (Sambucus racemosa). V 15 vzorcích hub a 5 vzorcích lesních plodů byly analyzovány TK (Cd, Cu, Hg), PAU, PCB a OCP.

Opět byly nalezeny vzorky s vyšší koncentrací kadmia (Cd) a rtuti (Hg). Suma PCB ve vzorcích hub se v roce 2011 pohybovala v rozmezí 0-12,28 µg.kg-1. V lesních plodech byly zjištěny koncentrace v rozmezí 0-3,88 µg.kg-1. Tyto koncentrace nepředstavují riziko pro populaci. Hexachlorcyklohexany (αHCH, βHCH) ani lindan (γ-HCH) nebyly v houbách v letech 2010 a 2011 detekovány. V lesních plodech byly v roce 2011 zaznamenány nepatrně vyšší koncentrace DDT u dvou vzorků než byly zjištěné koncentrace u borůvek v letech 2008-10. Koncentrace HCH byly pod detekčním limitem, stejně jako v roce 2010. Heptachlor a methoxychlor nebyly v letech 2007-2011 v žádných vzorcích detekovány. Všechny vzorky lesních plodů vyhověly maximálním limitům.Další částí monitoringu bylo hodnocení jakosti vody drobných zdrojů a toků. Zde byl hodnocen najednou celý soubor výsledků z let 2000 – 2011. Jednotlivé ukazatele byly hodnoceny dle Vyhl. MZd č. 252/2004 Sb. Koncentrace dusičnanů (NO3-) byly v odebraných vzorcích poměrně nízké (průměr 5,43 mg.l-1). Mezní hodnota 50 mg.l-1 pro pitnou vodu byla překročena ve dvou případech. Hodnoty amoniakálního dusíku (NH4+) byly rovněž nízké a překročení mezní hodnoty 0,5 mg.l-1 bylo zaznamenáno jen u 3,8 % vzorků.