Monitoring stavu lesa

Monitoring stavu lesa má za cíl shromažďování údajů o stavu lesa a o změnách v lesních porostech souvisejících s aktuálním stavem prostředí i s jeho dlouhodobými změnami. Aby tato činnost mohla přispět k hodnocení trendů ve stavu lesních ekosystémů, a tím k lepšímu pochopení vztahů příčin a následků, je důležité, aby byla prováděna pravidelně a dlouhodobě.
Do činnosti ústavu patří několik aktivit zaměřených na monitorig stavu lesa, ty hlavní jsou uvedeny zde.

ICP Forests

Česká republika vstoupila do programu ICP Forests v roce 1986 s 61 monitorovacími plochami v síti 16×16 km. Počet ploch se v následujícím roce zvýšil na 106. V roce 1991 byla založena síť 8×8 km s dalšími 334 plochami. Kromě toho byly v rámci regionálních studií založeny plochy v síti 1×1 km v lesních oblastech Šumava, Brdy a Krkonoše. V letech 1997-1998 byla provedena celková rekonstrukce ploch národní i nadnárodní sítě s cílem optimalizovat druhovou a věkovou skladbu na monitorovacích plochách tak, aby lépe charakterizovaly skutečnou skladbu v lesích České republiky.
ČTĚTE ZDE

Monitoring cizorodých látek v lesních ekosystémech s vazbou na potravní řetězec

Monitoring cizorodých látek v lesních ekosystémech je ve VÚLHM prováděn již od roku 1988, kdy započalo sledování těžkých kovů v houbách. Od roku 2000 je doplněn i monitoring drobných vodních toků a vodních zdrojů v lesních povodích. Sledování je zaměřeno na zjišťování obsahu těžkých kovů (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, Mn) a ve vybraných vzorcích i na stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), organochlorových pesticidů (OCP) a polychlorovaných bifenylů (PCB).
ČTĚTE ZDE

Monitoring mladých smrkových porostů v bývalých imisních oblastech

Jedna z dlouhodobě sledovaných sítí ploch vznikla v první polovině 90. let 20. století a to v Krušných horách, v Jizerských horách a v Krkonoších. Ve smrkových porostech 1. a 2. věkového stupně bylo založeno celkem 56 ploch. Cílem bylo sledování vývoje mladých porostů v hřebenových polohách imisně zatížených lokalit a to v období snižování emisí sloučenin síry i dalších prvků, které ve vysokých koncentracích působí na les negativně. O deset let později přibyly ještě plochy v Lužických a v Orlických horách a celkem má dnes tato síť 76 ploch.
ČTĚTE ZDE

Soubory ke stažení

Ročenky monitoringu stavu lesních ekosystémů prováděného v rámci ICP Forests jsou k dispozici ve formátu PDF. Na vyžádání můžeme zaslat také tištěnou verzi vybrané ročenky.
NALEZNETE ZDE