Monitoring mladých smrkových porostů v bývalých imisních oblastech

Mladé smrkové porosty

První série ploch byly v horských polohách Krušných hor (20 ploch), Jizerských hor (19 ploch) a Krkonoš (17 ploch) založeny v 1. polovině 90. let 20. století. Plochy byly založeny v mladých smrkových porostech ve věku 10-20 let a cílem bylo sledování a průběžné vyhodnocování změn a vývoje zdravotního stavu, výškového růstu a koncentrace prvků v jehličí dřevin v období po razantním snížení objemu emisí vypouštěných do ovzduší.

O deset let později byly založeny další dva soubory smrkových ploch a to v Lužických (10 ploch) a v Orlických (10 ploch) horách. Tyto plochy byly založeny pro stejný účel jako již existující plochy a mimo jiné také v reakci na kalamitní rozšíření houby Ascocalyx abietina, opět pro možnost sledovat vývoj výše uvedených parametrů.

Aktuální stav

V současné době je každoročně sledováno 76 ploch v pěti pohořích (viz obrázek). Nejstarší sledované porosty jsou již v pátém věkovém stupni a tak probíhá úprava v systému ploch a způsobu sledování.

Každý rok je na těchto 76 plochách v podzimním období (září-říjen) hodnocena defoliace korun, jsou zaznamenány případné barevné změny jehličí (nejčastěji jde o žloutnutí) a počet ročníků jehličí. Dále jsou odebírány vzorky jehličí na chemickou analýzu a je měřen výškový přírůst stromů. Ve čtyřletém intervalu jsou odebírány půdní vzorky na chemickou analýzu. Výsledky jsou průběžně publikovány, přehled těch nejdůležitějších naleznete zde.