VÚLHM a reprodukční materiál lesních dřevin (LP 3/2007)

(Výňatky z článku, otištěném v časopise Lesnická práce č. 3/2007)

Antonín Jurásek a kol.

V závěru roku 2005 došlo ke změně pověřené osoby ve smyslu novely (zákon č. 387/2005 Sb.) zákona o reprodukčním materiálu lesních dřevin (zákon č. 149/2003 Sb.; zkratka ZORM). Od 13. prosince 2005 je namísto VÚLHM Jíloviště-Strnady pověřenou osobou Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) Brandýs nad Labem. V roce 2006 v této problematice obě organizace nadále úzce spolupracovaly. Činnosti související s uznáváním zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin (RMLD), vedení centrální evidence obchodu s RMLD a školkařské činnosti, uznávání a evidenci genových základen a rozbory kvality RMLD prováděl VÚLHM na základě dohody s pověřenou osobou (ÚHÚL).
V roce 2007 již ÚHÚL v rámci svých vlastních pracovních kapacit naplňuje prakticky všechny povinnosti pověřené osoby. Některé z podpůrných činností ovšem stále ještě provádí VÚLHM, v. v. i. Strnady. Považujeme proto za účelné informovat odbornou veřejnost o těchto změnách:

Proces uznávání zdrojů RMLD

V roce 2007 si ÚHÚL činnosti pověřené osoby při uznávání zdrojů RMLD zajišťuje vlastními silami v plném rozsahu. Jen v části, týkající se genových základen, bude ÚHÚL nadále využívat některých služeb VÚLHM, v. v. i. Strnady. Vlastníci lesa, pracovníci obcí s rozšířenou působností (ORP) a krajských úřadů (KÚ) se se svými požadavky, vyplývajícími ze ZORM, nebo případnými dotazy obracejí na určené pracovníky ÚHÚL. Případy uznávacích řízení, u nichž proběhly venkovní šetření na podzim roku 2006 ještě za přítomnosti pracovníků VÚLHM, budou v roce 2007 dokončovány s určenými pracovníky ÚHÚL Brandýs nad Labem.

Centrální evidence obchodu s RMLD a školkařské činnosti

Také tato činnost je v současnosti (tj. v roce 2007) v celém zákonem stanoveném rozsahu zabezpečována pracovníky ÚHÚL. Hlášení dodavatelů RMLD za rok 2006 již měla být zasílána na adresu pověřené osoby, tj. na ÚHÚL. Hlášení školkařských subjektů, která byla omylem ještě doručována na VÚLHM (VS Opočno nebo VS Uherské Hradiště), jsme obratem předávali pověřené osobě (ÚHÚL). I tato hlášení tedy byla zařazena do zpracování centrální evidence a takoví dodavatelé RMLD tím splnili svou zákonnou povinnost. Hlášení o školkařské výrobě za rok 2007 již musí být směrována výhradně jen na pověřenou osobu (ÚHÚL).

Zjišťování kvality semenného materiálu lesních dřevin

V oblasti zjišťování kvality semenného materiálu lesních dřevin nedochází v roce 2007 k žádné změně. Vzorkování i zkoušky kvality semenného materiálu lesních dřevin provádí nadále Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady, pracoviště akreditované zkušební laboratoře Semenářská kontrola ve Výzkumné stanici Kunovice. Zkoušky probíhají podle novelizované ČSN 48 1211 Lesní semenářství – Sběr, kvalita a zkoušky kvality semenného materiálu lesních dřevin (vydal ČNI v dubnu 2006). Zkušební laboratoř při VS Kunovice má osvědčení o akreditaci č. 21/2007 ze dne 10. 1. 2007, které na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005 vydal Český institut pro akreditaci, o. p. s. Platnost osvědčení je do 31. 8. 2011. Bližší informace o pověřených vzorkovatelích, zkouškách, seznamu dřevin apod.

Zjišťování kvality sadebního materiálu lesních dřevin

Zjišťování morfologické a fyziologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin (SMLD) je nadále prováděno ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady, a to na pracovišti akreditované zkušební laboratoře č. 1175.2 Školkařská kontrola ve Výzkumné stanici Opočno (osvědčení o akreditaci č. 299/2004).
Orgány, pověřené kontrolou RMLD ve smyslu Nařízení Rady č. 105/1999/ES o obvyklé obchodní jakosti, definované v naší legislativě standardy sadebního materiálu lesních dřevin (dle ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin), se na akreditovanou Zkušební laboratoř Školkařská kontrola (na VS Opočno) obracejí především ve sporných případech při podezření na nedodržení zákonné povinnosti (podle zákona č. 378/2005 Sb.) obchodovat pouze se standardním sadebním materiálem. Účast pracovníků akreditované zkušební laboratoře Školkařská kontrola a zajištění fundovaných odběrů vzorků SMLD podle akreditovaných postupů může být vyžadováno i při rutinních kontrolních akcích orgánů státní správy lesů u producentů SMLD a držitelů licencí MZe (licence pro nakládání s RMLD). Výkon této aktivity pracovníků zkušební laboratoř Školkařská kontrola zahrnuje dílčí operace, mezi které patří zejména kvalifikované odběry vzorků sadebního materiálu lesních dřevin v terénu (ve školkách při přejímce sadebního materiálu, na zalesňovaných plochách apod.) a jejich laboratorní hodnocení.

Primární pramen (citace):

Jurásek, A., Leugner, J., Musil, J., Procházková, Z.: VÚLHM a reprodukční materiál lesních dřevin. [FGMRI and the reproduction material of forest tree species]. Lesnická práce, 86, 2007, č. 3, s. 154.

Pro webové stránky připravil: doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc. a Ing. Jan Leugner, Ph.D. (na webu publikováno: 21. dubna 2007), Výzkumná stanice Opočno

Poslední revize, změna či aktualizace stránky: 17. července 2019