ÚROVEŇ II - přehled činností

FENOLOGIE

Fenologie je definována jako studium viditelných fází růstového cyklu dřevin, jejich načasování, doba trvání a jejich vývoj v závislosti na lokálních podmínkách prostředí (změny ve výskytu, nástupu a ukončení těchto fází, možný vliv znečištění ovzduší na porosty zejména s ohledem na dobu a trvání expozice). Získané výsledky slouží k hodnocení a objasnění aktuálního stavu jednak jednotlivých stromů, jednak k hodnocení vlivu podmínek prostředí, např. změny a výkyvy meteorologických faktorů.

V rámci ploch intenzivního monitoringu představuje fenologické hodnocení dvě hlavní části:

  1. vývoj jednotlivých fází růstu stromů během roku,
  2. výskyt případů biotického a abiotického poškození během roku

Získaná data významně přispívají k hodnocení vlivu změn klimatu na lesní ekosystémy, a to především ve spojitosti s dalšími údaji získanými v rámci intenzivního monitoringu, jako jsou meteorologické parametry, depozice, chemismus půdního roztoku, zdravotní stav a přírůst.

Fenologická pozorování se provádí pro jednu nebo více hlavních dřevin na ploše dvojím způsobem:

  1. na úrovni jednotlivých stromů – hodnotí se jednotlivé vybrané stromy, upřednostněny jsou stromy s měřením přírůstu (přírůstoměry)
  2. na úrovni porostu jako celku – hodnotí se celá plocha

Vlastní hodnocení probíhá v „kritických obdobích“ roku, tj. v době rašení, kvetení a v době podzimního zbarvování listí nejméně jednou týdně, v ostatním období roku nejméně jednou měsíčně, případně současně s odběry vzorků srážek a půdní vody.

Do protokolu se zaznamenává výskyt dané fenofáze podle stupnice po 33% a zaznamenává se rašení, kvetení, vývoj podzimního zbarvování listů. Dále sekundární rašení a mimořádné jevy, které se během roku vyskytnou (mechanické poškození koruny nebo kmene, mimořádný opad jehličí nebo listů, výskyt listožravého a podkorního hmyzu, a pod). Při hodnocení jednotlivých stromů se ještě uvádí místo, odkud se hodnocení provádí (ze země, v korunové vrstvě, nad korunami), směr (podle světových stran) ze kterého se strom hodnotí a také část koruny, která se hodnotí (spodní, střední, horní část).

Sledování fenofází se v předchozích letech provádělo na deseti plochách. Na konci roku 2009 byl na čtyřech plochách akce D1 projektu FutMon instalován systém automatického sledování korunové vrstvy porostů. Systém je založen na panoramatickém snímkování (360°) ve výšce cca 10 m a snímkuje koruny stromů zdola. Snímkování probíhá automaticky 4x denně, snímky se ukládají na paměťovou kartu. Po ukončení projektu FutMon bylo sledování fenokamerami zastaveno a aktuálně probíhá pozemní pozorování a záznam fenologických fází na sedmi plochách - Benešovice, Buchlovice, Klepačka, Lazy, Luisino údolí, Všeteč a Želivka.


Naposledy aktualizováno: 25. 1. 2016