ÚROVEŇ II - přehled činností

HODNOCENÍ STAVU KORUN

Probíhá každoročně od července do října. Na rozdíl od první úrovně monitoringu, je zde hodnoceno více parametrů zdravotního stavu lesa. V rámci programu ICP Forests se na 17 plochách zaznamenává mortalita, sociální postavení, zastínění a viditelnost koruny, defoliace v 5% stupnici, diskolorace (barevné změny asimilačních orgánů), výskyt čerstvých plodů a sekundárních výhonů, velikost listů, morfologie koruny a symptomy poškození biotickými a abiotickými činiteli. V souvislosti s šetřením symptomů poškození lesních dřevin aktivně spolupracujeme s útvarem Lesní ochranné služby VÚLHM v.v.i.

Pro účely podrobného šetření vitality a adaptability projektu FutMon, byly použity 4 monitorační plochy (D1) intenzivního monitoringu (Všeteč, Želivka, Benešovice, Lazy). Metodika hodnocení stavu korun na D1 plochách projektu FutMon, vychází ze schváleného manuálu ICP Forests. Klade si za cíl podchytit nové nebo podrobněji popsat stávající parametry hodnocení (manuálu ICP), ve snaze o sjednocení metodiky na mezinárodní úrovni s ohledem na mnohdy rozdílné přírodní podmínky.

Podrobné šetření vitality a adaptability na D1 plochách ukládá nad rámec „běžného“ šetření ICP Forests:

  • Určení přesného věku jednotlivých stromů na monitorovací ploše.
  • Sledování fruktifikace (Fagus sp. a Quercus sp.) dle opadu (hmotnost plodů a jejich částí (hektar.rok-1)). Sběr a hodnocení opadu je také předmětem monitoringu stavu lesa II. úrovně.
  • Určení relativní vzdálenosti „sousedních“ stromů v porostu na monitorovací ploše nahrazuje parametr zastínění korun (ICP).
  • Sledování „architektury“ vrcholových větviček koruny buku. Vycházíme z předpokladu, že ze vzdálenosti terminálních a postraních větviček horní části koruny lze určit několik typických růstových modelů charakterizujících vývoj a stav zdravotního stavu stromu.
  • Ve sledování a vykazování odstraněných stromů a úmrtnosti byl vytvořen nový koncept.

Vzhledem k tomu, že stanovení defoliace je výrazně závislé na subjektu, který hodnocení provádí, jsou v rámci programu každoročně pořádány mezinárodní i národní interkalibrační kurzy, na kterých jsou srovnávány odchylky v posuzování jednotlivými hodnotiteli. Smyslem těchto kurzů není ovlivnění subjektivity hodnotitelů zemí zainteresovaných v projektu. Smysl nacházíme v získání reálného povědomí o vitalitě lesa určené oblasti a v možnosti relativního srovnání aktuálního zdravotního stavu, či jeho vývojových trendů, bez ohledu na hranice států.


Naposledy aktualizováno: 11. 2. 2014