ÚROVEŇ II - přehled činností

HODNOCENÍ STAVU KORUN

Probíhá každoročně od července do října. Na rozdíl od první úrovně monitoringu, je zde hodnoceno více parametrů zdravotního stavu lesa. V rámci programu ICP Forests se na 17 plochách zaznamenává mortalita, sociální postavení, zastínění a viditelnost koruny, defoliace v 5% stupnici, diskolorace (barevné změny asimilačních orgánů), výskyt čerstvých plodů a sekundárních výhonů, velikost listů, morfologie koruny a symptomy poškození biotickými a abiotickými činiteli. V souvislosti s šetřením symptomů poškození lesních dřevin aktivně spolupracujeme s útvarem Lesní ochranné služby VÚLHM v.v.i.

Vzhledem k tomu, že stanovení defoliace je výrazně závislé na subjektu, který hodnocení provádí, jsou v rámci programu každoročně pořádány mezinárodní i národní interkalibrační kurzy, na kterých jsou srovnávány odchylky v posuzování jednotlivými hodnotiteli. Smyslem těchto kurzů není ovlivnění subjektivity hodnotitelů zemí zainteresovaných v projektu. Smysl nacházíme v získání reálného povědomí o vitalitě lesa určené oblasti a v možnosti relativního srovnání aktuálního zdravotního stavu, či jeho vývojových trendů, bez ohledu na hranice států.


Naposledy aktualizováno: 16. 1. 2019