Monitoring stavu lesa

Monitoring stavu lesa má za cíl shromažďování údajů o stavu lesa a o změnách v lesních porostech souvisejících s aktuálním stavem prostředí i s jeho dlouhodobými změnami. Aby tato činnost mohla přispět k hodnocení trendů ve stavu lesních ekosystémů, a tím k lepšímu pochopení vztahů příčin a následků, je důležité, aby byla prováděna pravidelně a dlouhodobě.
Do činnosti ústavu patří několik aktivit zaměřených na monitorig stavu lesa, ty hlavní jsou uvedeny zde.
 

ICP Forests

Česká republika vstoupila do programu ICP Forests v roce 1986 s 61 monitorovacími plochami v síti 16x16 km. Počet ploch se v následujícím roce zvýšil na 106. V roce 1991 byla založena síť 8x8 km s dalšími 334 plochami. Kromě toho byly v rámci regionálních studií založeny plochy v síti 1x1 km v lesních oblastech Šumava, Brdy a Krkonoše. V letech 1997-1998 byla provedena celková rekonstrukce ploch národní i nadnárodní sítě s cílem optimalizovat druhovou a věkovou skladbu na monitorovacích plochách tak, aby lépe charakterizovaly skutečnou skladbu v lesích České republiky.

--> ČTĚTE ZDE
 

Projekt FutMon

Projekt FutMon v letech 2009-2011 úzce spolupracoval s programem ICP Forests. Stávající monitorační systém byl revidován tak, aby se stal  efektivnějším.

Projekt FutMon byl koordinován vTI v Hamburku (Johann Heinrich von Thünen-Institute). Účastnilo se ho 38 přispěvatelů z 24 členských států EU. Celkový rozpočet projektu byl 34,44 mil Eur. Program Life+ EU přispěl do celkového rozpočtu 16,14 mil Eur. Zbývající část byla financována národními orgány (správou) jednotlivých zúčastněných zemí. Úkoly, řešené projektem, byly strukturovány do 9 skupin a zahrnovaly 246 akcí.

--> ČTĚTE ZDE
 

Monitoring cizorodých látek v lesních ekosystémech s vazbou na potravní řetězec

Monitoring cizorodých látek v lesních ekosystémech je ve VÚLHM prováděn již od roku 1988, kdy započalo sledování těžkých kovů v houbách. Od roku 2000 je doplněn i monitoring drobných vodních toků a vodních zdrojů v lesních povodích. Sledování je zaměřeno na zjišťování obsahu těžkých kovů (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, Mn) a ve vybraných vzorcích i na stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), organochlorových pesticidů (OCP) a polychlorovaných bifenylů (PCB).

--> ČTĚTE ZDE


Naposledy aktualizováno: 5. 3. 2015