Listová analýza

Stav výživy stromů resp. porostů často indikuje procesy probíhající na ekosystémové úrovni. Nedostatečná minerální výživa porostů může sama osobě výrazně ovlivnit vitalitu stromů a při spolupůsobení s imisemi může nepříznivý vliv imisí zvýraznit. Naopak vysoké koncentrace některých prvků v jehličí či listech mohou způsobit intoxikaci daným prvkem a nebo ukázat na výrazné imisní zatížení. Nepříznivé chemické podmínky v kořenové zóně minerální půdy mohou také vést k nevyváženosti minerální výživy a tak následně k nevyvážené výživě lesních porostů.

Proto vzorkování a analýza vzorků jehličí, listů a opadu jsou velmi důležité. Analýzy musí být prováděny v pravidelných časových intervalech, aby zachytily (vytvořily) vazbu mezi rozvojem stanovištních (půdních) podmínek a vývojem resp. stavem minerální výživy. Při prováděných odběrech v rámci sledování (střední a vyšší intensity) musí být odebrán dostatečný počet vzorků, aby bylo možné podchytit případné trendy v minerální výživě a minimalizovat vliv fluktuace hodnot a předpojatých závěrů (viz Manuál).

Současně expertní panel má za úkol vyvíjet a harmonizovat monitorační metody vzorkování a analýz. Pro zkvalitnění hodnocení výsledků spolupracuje panel s Programovým koordinačním centrem (PCC) a datovým skladem v Eberswalde a s Forest Foliar Coordinating Centre (FFCC) ve Vídni.

Předsedou expertního panelu části Foliage je Pasi Rautio (METLA) a části opadu Liisa Ukonmaanaho (METLA). Do současné doby proběhlo 15 zasedání expertního panelu, které se konaly v Rakousku, Norsku, Finsku, Česku, Irsku, Španělsku, Německu, Slovinskku, Estonsku a Chorvatsku.

V rámci FFCC Vídeň jsou organizovány okružní laboratorní testy. Zájem o ně se vzhledem k finančním nákladům mění. Např. testu 2011/2012 se zúčastnilo na 62 laboratoří z 28 zemím, testu 2019/2020 se účastnilo 47 laboratoří z 23 zemí.