Opad je klíčovým parametrem v biogeochemickém koloběhu, propojující jednotlivé části lesního ekosystému (stromy s půdou a vodou v ekosystému). Biomasa opadu a jeho chemické složení (včetně obsahu těžkých kovů) jsou nezbytné při kvantifikaci ročního koloběhu jednotlivých prvků, uhlíku a organické hmoty v půdě, určování toku živin v ekosystému a jejich vstup do půdy.

Změny charakteristik opadu jsou ovlivněny poškozením stromů biotickými (škůdci) nebo abiotickými faktory prostředí (jarní mráz, sucho, vítr, znečištění ovzduší apod.). Produkce opadu je kvantitativní charakteristikou vitality porostu a podává doplňující informaci pro další šetření prováděná na ploše, např. hodnocení zdravotního stavu porostu, a umožňuje přímo určit abnormality, např. velikost a tvar listů, biotické poškození apod.

Na každé ploše je umístěno 6 opadoměrů, každý se záchytnou plochou 0,25 m2, a to vždy podél dvou stran monitorační plochy v ochranné zóně. Opadoměry mají tvar obráceného komolého čtyřbokého jehlanu, v jehož vrcholu je umístěn síťový sáček pro zachytávání opadu.

Vzorky opadu se odebírají jednou měsíčně, v listnatých porostech v době intenzivního opadu listí na podzim častěji, alespoň třikrát měsíčně současně s odběry vzorků srážek. Na horských plochách s vysokou sněhovou pokrývkou se v zimním období instalují ještě speciální opadoměry, z nichž se vzorky opadu odebírají až na jaře po odtání sněhové pokrývky.

V laboratoři se vzorky nejprve vysuší při pokojové teplotě a roztřídí na jednotlivé frakce (listy a jehličí podle druhů dřevin, větvičky, kůra, semena, šišky, květy, pupeny, živočišné zbytky, ostatní). Stanoví se hmotnost jednotlivých frakcí při pokojové teplotě a po vysušení při 80°C a hmotnost 1000 jehlic nebo 100 listů.

Chemické analýzy provádí zkušební laboratoř VÚLHM; analyzují se roční směsné vzorky, ve kterých se stanoví obsah Ca, Mg, K, Na, P, Al, Fe, Mn, Zn, Ntot, Stot, Cl, sušina při 105°C.