Půdní roztok

Kromě přímého vlivu stresových faktorů je lesní porost ovlivněn i nepřímo přes půdní prostředí. Cílem sledování chemismu půdního roztoku je monitoring dlouhodobých trendů a změn chemismu půdní vody v souvislosti se stresovými faktory prostředí (např. vstupy acidifikujících látek, znečištění ovzduší, klimatické změny), určení vztahu mezi zdravotním stavem lesa a stresovými faktory, koloběh (vstupu a výstupu) prvků v lesním ekosystému v návaznosti na úroveň depozice a způsob hospodaření v lesích, určení dostupnosti živin, případně snížení jejich příjmu vlivem potenciálně toxického Al a dalších stresorů ovlivňujících kořeny rostlin a mykorhýzu, v dlouhodobějším horizontu také předpověď vývoje podmínek půdního prostředí.

K odběru půdní vody slouží gravitačni lyzimetry, umístěné vždy po třech v každé hloubce půdy – pod humusovým horizontem FH a v minerální půdě v hloubce 30 cm. Voda je z lyzimetru sváděna do zásobní nádoby umístěné v zakryté půdní sondě, aby byly vzorky chráněny před působením slunečního světla, tepla a aby tak bylo zabráněno nežádoucímu růstu řas. Vzorky půdní vody se odebírají v desetidenním intervalu současně s odběrem vzorků srážkové vody. Po odběru se vzorky zamrazí a před analýzami se slévají na měsíční směsné vzorky.

Chemické analýzy provádí zkušební laboratoře VÚLHM a ve vzorku se stanovují následující parametry: pH, alkalita, vodivost při 25°C, aniony S-SO42-, N-NO3, Cl, F P-PO43-, a kationy N-NH4+, Al, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Zn, dále celkový dusík (TN) a rozpuštěný organický uhlík (DOC).