Stav lesních půd

Cílem projektu průzkumu lesních půd na plochách I. úrovně je získání základních informací o chemickém složení půd a jeho změnách v čase, stanovení citlivosti lesních půd ke znečištění ovzduší a posouzení vlivu atmosférické depozice (acidifikace půd). Získaná data dále mohou sloužit ve studiích zabývajících se klimatickou změnou (koloběh uhlíku a jeho zásoba v půdě) a trvale udržitelným lesním hospodářstvím (koloběh živin a vodní bilance). Monitoring stavu lesních půd prováděný na plochách intenzivního monitoringu (úroveň II) je základem pro hodnocení role lesních půd v ekosystému a pro studium půdních procesů a jejich dlouhodobé dynamiky.

Na plochách úrovně I se předpokládá opakování průzkumu jedenkrát za 10 let, na plochách intenzivního monitoringu (úroveň II) po 5 letech. Doposud proběhly dva evropské průzkumy, první v roce 1995, druhý v letech 2005-2008. Vzhledem k velké finanční náročnosti byl druhý průzkum stavu lesních půd zahrnut do samostatného projektu EC s názvem BIOSOIL. Do projektu bylo v ČR zahrnuto 146 ploch systematické sítě (úroveň I) a 8 ploch intenzivního monitoringu. Další opakovaná šetření na plochách II. úrovně v ČR proběhly v letech 2010 a 2015.

V rámci průzkumu byly na všech plochách vykopány půdní sondy, vyhotoveny popisy půdních profilů a určen půdní typ, forma humusu a podložní (matečná) hornina. Vzorky půdy byly odebírány z půdní sondy a dále byly odebírány směsné vzorky složené z 8 subvzorků pomocí půdního vrtáku, na plochách I. úrovně jedna sada, na plochách II. úrovně tři sady. Pro stanovení objemové hmotnosti humusu byly odebírány vzorky horizontu L a FH z definované plochy (pomocí rámečku 0,25×0,25 m) a vzorky minerální půdy pomocí Kopeckého válečků o objemu 100 cm3.

Analýzy vzorků provádí zkušební laboratoř VÚLHM. Po vysušení a homogenizaci vzorků se stanovuje aktivní pH(H2O) a výměnné pH(CaCl2), sušina, dále obsah přístupných prvků ve výluhu BaCl2 (Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na) a celkový (pseudototální) obsah prvků ve výluhu lučavkou královskou (Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, kovy As, Cd, Cr, Cu, Pb, Zn), obsah Ntot, Stot, Ctot na analyzátoru CNS, přístupný P. Dále je stanovován obsah Al a Fe v oxalátovém výluhu, obsah Hg a stanoveno zrnitostní složení; tyto analýzy provádí laboratoř VÚMOP.