Přehled projektů útvaru pěstování lesa v roce 2015

Označení/číslo projektu; Název projektu; (Administrátor/řešitel projektu, útvarový koordinátor/subkoordinátor nebo jiný výkonný leader projektu na VS Opočno):

Institucionální podpora na dlouhodobý rozvoj výzkumné organizace

realizovaná formou Ústavního výzkumného projektu (ÚVP) „Stabilizace a rozvoj funkcí lesa v měnících se podmínkách prostředí“, dílčí výzkumný projekt (DVP):

DVP 05: Optimalizace obnovy lesa a zalesňování v měnících se podmínkách prostředí (Ing. J. Leugner, Ph.D., doc. Ing. A. Jurásek, CSc.)
DVP 06: Optimalizace pěstebních opatření pro plnění funkcí lesa v měnících se podmínkách prostředí (Ing. J. Novák, Ph.D., doc. RNDr. M. Slodičák, CSc.) – detailně

Projekty NAZV – KUS:

QJ1220316: Hodnocení očekávaných změn v růstu a mortalitě lesních porostů, dopadů na produkční funkci lesů ČR a návrh adaptační strategie (Ing. J. Novák, Ph.D.)

QJ1220317: Integrované hodnocení dopadů hmyzích škůdců a houbových patogenů na smrkové porosty ČR jako východisko pro jejich operativní management (za VS Opočno: Ing. J. Novák, Ph.D.)

QJ1230330: Stabilizace lesních ekosystémů vyváženým poměrem přirozené a umělé obnovy lesa (doc. Ing. A. Jurásek, CSc., Ing. J. Leugner, Ph.D.) – detaily

QJ1220331: Technologie produkce listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách a užití tohoto typu sadebního materiálu při obnově lesa (Ing. J. Nárovcová, Ph.D.)

QJ1530298: Optimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech (doc. RNDr. M. Slodičák, CSc., doc. Ing. A. Jurásek, CSc.)

QJ1530032: Aktuální a strategické možnosti trvale udržitelného poskytování funkcí lesa a služeb polyfunkčního lesního hospodářství veřejnosti z hlediska sociálně-ekonomického, politického a právního prostředí v České republice (za VS Opočno: Ing. V. Černouhous, Ph.D., Ing. F. Šach, CSc.)

QJ1520037: Zvyšování adaptability borového hospodářství v podmínkách ČR (za VS Opočno: Ing. J. Souček, Ph.D.)

QJ1520299: Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR (Ing. J. Novák, Ph.D.)

QJ1520291: Pěstební opatření na podporu odolnosti lesních porostů vůči vlivům zvýšených depozic dusíku (Ing. V. Černohous, Ph.D.)

Projekty TAČR:

TA02021250: Pěstebně-ekologické a ekonomické optimum výchovy lesních porostů (Ing. J. Novák, Ph.D., doc. RNDr. M. Slodičák, CSc.)

TA02020335: Produkce a užití 1letých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51-80 cm (Ing. J. Nárovcová, Ph.D., Ing. V. Nárovec, CSc.)- detaily

TA04021467: Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek (Ing. J. Nárovcová, Ph.D, Ing. V. Nárovec, CSc.)

TA04021532: Udržitelná produkce a hospodaření s živinami v borových a březových porostech nižších poloh (Ing. J. Novák, Ph.D.)

TA04021541: Pěstební opatření pro optimalizaci souběžného plnění produkční a rekreační funkce lesa (Ing. J. Novák, Ph.D.)

TA03020551: Standardizované pěstební substráty pro krytokořenný sadební materiál lesních dřevin (Ing. V. Nárovec, CSc.; Ing. J. Nárovcová, Ph.D.)

TA04021671: Zakládání a obnova lesa na rekultivovaných a ekologicky specifických lesních stanovištích za využití poloodrostků a odrostků nové generace (Ing. J. Nárovcová, Ph.D.)

MF – EHP a Norské fondy:

EHP-CZ02-OV-1-015-2014: Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích (Ing. J. Leugner, Ph.D., Ing. K. Nováková) – podrobné informace o projektu jsou publikovány na webových stránkách poskytovatele grantu

OP Výzkum a vývoj pro inovace:

CZ.1.05/3.2.00/12.0236: Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu (Ing. J. Vrátná, MBA; Mgr. J. Součková)

Fond na podporu veřejně prospěšných projektů, Statutární město Hradec Králové:

Sml. č. 2014/1755: Mapování stromového inventáře a hodnocení charakteru mrtvého dřeva na území PP Sítovka (Ing. J. Souček, Ph.D.; řešení projektu ukončeno v únoru 2015)

Grantová služba LČR:

Projekt č. 48: Nalezení a ověření provozně využitelné metody pro hodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu (Ing. J. Leugner, Ph.D.)

Projekty dalších zadavatelů:

Sml. č. O-13/2013: Expertizní činnost pro HerkuPlast Kubern GmbH na úseku ověřování, posuzování a testování nově zaváděných typů obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin (Ing. J. Nárovcová, Ph.D.)

Sml. č. O-29/2015: Aktualizace studie „Lesnické hospodaření v Krušných horách“ (doc. RNDr. M. Slodičák, CSc.; Ing. J. Novák, Ph.D.)

SOD O-22/2015: Inventarizace sadebního materiálu lesních dřevin v lesních školkách (Ing. Jan Leugner, Ph.D.; Ing. J. Nárovcová, Ph.D.)

SOD O-5/2015: Expertní a poradenské činnosti v oboru lesního školkařství, zakládání, obnovy a výchovy lesních porostů, zalesňování, biotechnologií, včetně hodnocení kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin a využití demonstračních objektů (Ing. J. Leugner, Ph.D.; Ing. J. Novák, Ph.D.) – detaily

Projekt č. 8283: Expertní činnost v oboru pěstování lesů (doc. Ing. A. Jurásek, CSc.; Ing. J. Novák, Ph.D.)