Růst a přírůst

Růst stromů je na intenzivně sledovaných plochách monitorován následujícími metodami:

  • pravidelné měření výčetních tlouštěk, výšek stromů a výše nasazení koruny v periodě 5 let,
  • kontinuální měření tloušťkového růstu,
  • letokruhová analýza.

Pravidelná dendrometrická měření

Dendrometrická měření probíhají na všech plochách, měřeny jsou všechny stojící stromy na ploše, jejichž výčetní tloušťka v době měření přesáhne 5 cm. Výčetní tloušťky jsou zjišťovány v místě trvale označeného měřiště s přesností na 0,1 cm za použití obvodového metru se stupnicí pro přímé odečtení průměru kmene. Výšky stromů a výšky nasazení koruny jsou měřeny s přesností na 0,1 m pomocí přístroje Vertex (kombinace ultrazvukového dálkoměru s inklinometrem). Při práci v terénu jsou zaznamenávány i další údaje se vztahem k následnému vyhodnocení růstových dat: u živých stromů poškození korun vrcholovými a korunovými zlomy, zavěšení stromu apod., dále jsou evidovány odstraněné stromy a nové souše. Poslední dendrometrické šetření proběhlo v zimním období 2019/2020.

Kontinuální měření tloušťkového růstu

Ke kontinuálnímu sledování tloušťkového růstu jsou používány dva typy přírůstoměrů (dendrometrů): (1) pásové přírůstoměry s manuálním odečtem DB20 a (2) elektronické pásové dendrometry DR26 (EMS Brno).

Pásové přírůstoměry s manuálním odečtem jsou instalovány na 7 plochách intenzivního monitoringu. V ochranné zóně každé plochy bylo vybráno vždy 15 stromů hlavní dřeviny a to tak, aby reprezentovaly všechny tloušťkové třídy přítomné v porostu. Přírůstoměry skládající se z ocelového pásku, pružiny a noniového měřítka jsou umístěny na kmeni stromu ve výši 1,3 m. Hodnoty přírůstů jsou odečítány z noniové stupnice s přesností na 0,1 mm. Odečet provádí pozorovatel vždy na konci každého měsíce. Každý odečet je identifikován datem a časem odečtu a číslem stromu.

Kromě přírůstoměrů s manuálním odečtem jsou na všech sedmi plochách instalovány též elektronické pásové dendrometry. Pro instalaci elektronických dendrometrů byla v ochranné zóně plochy vybrána skupina 6 stromů hlavní dřeviny reprezentující tři tloušťkové třidy s nejvyšším zastoupením na ploše. Instalovány byly pásové elektronické dendrometry DR26, které jsou napojeny na datalogger, data jsou zaznamenávána jednou za půl hodiny, jednou za šest hodin jsou odesílána přes GSM modem do databáze VÚLHM. Všechny stromy s kontinuálními dendrometry jsou z kontrolních důvodů a z důvodu zachování kontinuity řady měření při výpadku elektronického dendrometru opatřeny i přírůstoměry manuálními. Data lze sledovat zde.

Letokruhové analýzy

Ve spojení s dalšími projekty jsou v ochranných zónách ploch jednorázově odebírány z vybraných vzorníků vývrty pro retrospektivní stanovení vývoje tloušťkových přírůstů. Obvykle je vybráno 20 vzorníků reprezentujících střední kmen a z každého jsou pomocí přírůstového nebozezu odebrány ve výčetní výšce dva vývrty z protilehlých stran kmene. Vývrty jsou po vyschnutí nalepeny na dřevěné podložky a zbroušeny. Na takto připravených vývrtech se měří šířky letokruhů s přesností na 0,01 mm. Naměřená data jsou dále vyhodnocována standardními dendrochronologickými metodami.

Další informace jsou dostupné na stránce dendrochronologické laboratoře.