Lesnická hydrologie – věda a praxe 2022

Konference k hydrologickému a ekologickému výzkumu v lesních povodích

15. – 16. září 2022, hotel Luna, Kouty

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., si vás dovoluje pozvat na druhý ročník odborné konference, zaměřené na problematiku lesnické hydrologie z pohledu vědy, ale také z pohledu praxe.

Letošní ročník konference je věnován památce prof. Ing. Jana Čermáka, CSc.

Tematické zaměření konference

 • Velkoplošné holiny, obnova lesa po kůrovcové kalamitě a jejich vliv na vodní režim
 • Význam lesů v oběhu vody a tvorbě klimatu v regionálním i nadregionálním měřítku
 • Vliv lesa na kvalitu a kvantitu vody v extrémních i běžných hydrometeorologických situacích
 • Přenos poznatků vědy a výzkumu do opatření lesnického a krajinného management

Vědecký výbor

 • RNDr. Pavel Krám, Ph.D. – Česká geologická služba
 • doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta
 • doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. – ENKI, o.p.s.
 • doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D. – Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
 • doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D. – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Organizační výbor

 • Mgr. Kateřina Hellebrandová, Ph.D. – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., hellebrandova@vulhm.cz
 • Ing. Zdeněk Vícha – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
 • Ing. Věra Fadrhonsová – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Dokumenty ke stažení

Prezentace

 1. Aktivní úloha lesa v distribuci sluneční energie, oběhu vody a klimatu (Jan Pokorný, Petra Hesslerová, Anna Huryna, Vladimír Jirka)
 2. Hydrologické změny v povodí Lysina – monitoring a modelování (Pavel Krám, Anna Lamačová, Xuan Yu)
 3. Hydrologický model experimentálního lesního mikropovodí Kanice (Jiří Žvak, Ondřej Hemr, Petr Kupec, Jan Deutscher)
 4. Specifika měření průtoků na malých vodních tocích (Jan Unucka)
 5. Vliv potenciální úpravy druhové skladby na hydrickou bilanci experimentálního povodí ve Středočeské pahorkatině (Ondřej Špulák, Kateřina Neudertová Hellebrandová, Vladimír Černohous, Zdeněk Vícha)
 6. Vývoj teplot a charakteristik sněhové pokrývky na povodí U Dvou louček (Říčky v Orlických horách) (Ladislav Čepelka, Jitka Richterová, Vladimír Černohous)
 7. Příprava nové kategorizace a optimalizace managementu melioračních okrsků pro zvýšení retenční funkce lesa (Robert Hruban, Ondřej Špulák, Vratislav Mansfeld, Vladimír Černohous, Dušan Kacálek, Ladislav Čepelka)
 8. Lesnická adaptační opatření zaměřená na zmírnění extrémních projevů klimatické změny a oblastní plány rozvoje lesů (Vratislav Mansfeld)
 9. Živá voda VLS ČR, s. p. (Michaela Veselá)
 10. Realizace programu Vracíme vodu lesu (Tomáš Hofmeister, Jiří Kubíček)
 11. Revitalizácia rašelinísk v modelovej oblasti „Západné Krušné hory“ / Sasko (MooReSax) (Martin Baumann, Dirk-Roger Eisenhauer, I. Fanghänel, Rainer Petzold, J. Reike, A. Schilling, A. Wahren)
 12. Obnova pramenišť, přírodních potoků a mokřadů ve využívaných lesních porostech (Ivana Bufková)
 13. Vliv změny klimatu a odlesnění na mělké zdroje podzemní vody sloužící pro zásobování obyvatel pitnou vodou (Michal Ondráček)
 14. Srovnání transpirace smrkového a bukového porostu ve vlhkostně kontrastních letech 2021 a 2022 (Jiří Kučera, Vít Šrámek)
 15. Vodní bilance půdy pod smrkovým a bukovým porostem (Václav Šípek, Jan Hnilica, Lukáš Vlček, Miroslav Tesař)
 16. Vliv dřevinné skladby na hydrologickou bilanci: kvantifikace základního odtoku během srážkového případu (Petr Čech, Ondřej Hemr, Jan Deutscher, Petr Kupec)
 17. Vliv intenzity pěstebního zásahu na vlhkost půdy ve smrkových tyčkovinách (Jakub Černý)
 18. Vliv buku, smrku a modřínu na vlhkostní a teplotní režim lesní půdy – první rok monitoringu monokulturních porostů na lokalitě Amálie (Marta Kuželková, Lukáš Jačka, Martin Kovář, Václav Hradilek, Jan Komárek, Petr Klápště, David Moravec, Petr Máca)