Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

Charakteristika:
V ediční řadě Lesnický průvodce jsou vydávány odborné příručky, které předkládají metodické postupy zaměřené na aktuální problematiku lesnické praxe. Tyto publikace napomáhají uplatňovat nové poznatky, získané v rámci aplikovaného výzkumu, v lesnické praxi, tj. u vlastníků a držitelů lesa a subjektů hospodařících v lesích a současně i u orgánů státní správy
a v neziskové sféře. Před vydáním každé metodiky je realizován proces certifikace, čímž je potvrzena odborná úroveň
a využitelnost předkládaných poznatků pro praxi lesního hospodářství.

V edici Lesnický průvodce publikují především vědečtí a výzkumní pracovníci Výzkumného ústavu lesního hospodářství
a myslivosti, v. v. i., který je vydavatelem.

Texty lze využívat pouze ke studijním, vědeckým a nekomerčním účelům.

Rukopisy procházejí recenzním řízením.

Periodicita:
Vychází nepravidelně, obvykle 5 x ročně. Rozsah 30 – 50 stran, formát A5.
Náklad 250 výtisků.

ISSN 0862-7657 

© VÚLHM, v. v. i.

Redakce přijímá rukopisy v průběhu kalendářního roku, nejzažší termín pro odevzdání textu je každoročně 30. září.

Definice druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Pokyny pro autory uvedeny zde

Kontakt pro příjem rukopisů:
Ing. Jan Řezáč
e-mail: rezac@vulhm.cz
tel.: +420 257 892 243, +420 724 576 008
 

Použití listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesnictví

Baláš, M., Nárovcová, J., Kuneš, I., Nárovec, V., Burda, P., Machovič, I., Šimerda, L.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

2/2018

Postupy pro zalesňování degradovaných a rekultivovaných stanovišť s využitím poloodrostků a odrostků nové generace

Baláš, M., Nárovcová, J., Nárovec, V., Kuneš, I., Burda, P., Machovič, I., Martinů, V.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

1/2018

Archiv metodik

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004