Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

Charakteristika:
V ediční řadě Lesnický průvodce jsou vydávány odborné příručky, které předkládají metodické postupy zaměřené na aktuální problematiku lesnické praxe. Tyto publikace napomáhají uplatňovat nové poznatky, získané v rámci aplikovaného výzkumu, v lesnické praxi, tj. u vlastníků a držitelů lesa a subjektů hospodařících v lesích a současně i u orgánů státní správy
a v neziskové sféře. Před vydáním každé metodiky je realizován proces certifikace, čímž je potvrzena odborná úroveň
a využitelnost předkládaných poznatků pro praxi lesního hospodářství.

V edici Lesnický průvodce publikují především vědečtí a výzkumní pracovníci Výzkumného ústavu lesního hospodářství
a myslivosti, v. v. i., který je vydavatelem.

Texty lze využívat pouze ke studijním, vědeckým a nekomerčním účelům.

Rukopisy procházejí recenzním řízením.

Periodicita:
Vychází nepravidelně, obvykle 5 x ročně. Rozsah 30 – 50 stran, formát A5.
Náklad 250 výtisků.

ISSN 0862-7657 

© VÚLHM, v. v. i.

Redakce přijímá rukopisy v průběhu kalendářního roku, nejzažší termín pro odevzdání textu je každoročně 30. září.

Definice druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Pokyny pro autory uvedeny zde

Kontakt pro příjem rukopisů:
Ing. Jan Řezáč
e-mail: rezac@vulhm.cz
tel.: +420 257 892 243, +420 724 576 008
 

Metodická doporučení pro diagnostiku půd v lesních školkách

Nárovec, V., Němec, P., Nárovcová, J.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

16/2017

Metodická příručka k určování domácích druhů jilmů

Buriánek, V., Novotný, P.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

15/2017

Pěstební postupy k dosažení vyváženého plnění produkční a rekreační funkce

Novák, J., Dušek, D., Kacálek, D., Slodičák, M.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

14/2017

Pěstební postupy pro březové porosty 1. a 2. lesního vegetačního stupně

Novák, J., Dušek, D., Kacálek, D., Slodičák, M., Souček, J.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

13/2017

Pěstební postupy pro borové porosty 1. a 2. lesního vegetačního stupně

Novák, J., Dušek, D., Kacálek, D., Slodičák, M., Souček, J.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

12/2017

Využití dubů při adaptaci lesů ČR na změnu klimatu: pěstování a hospodářská úprava lesa

Novák, J., Hlásny, T., Marušák, R., Dušek, D., Slodičák, M.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

11/2017

Využití mikrosatelitových markerů pro ověřování klonové identity u třešně ptačí

Máchová, P., Cvrčková, H., Trčková, O., Žižková, E.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

10/2017

Ekologicky orientované pěstování borových porostů v podmínkách nižších a středních poloh

Bílek, L. a kol.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

9/2017

Struktura lesního porostu přírodní památky Černá stráň včetně hodnocení charakteru mrtvého dřeva

Špulák, O., Souček, J.

Přílohy: mapa 1, mapa 2, mapa 3, mapa 4, mapa 5, mapa 6

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

8/2017

Meliorační a zpevňující funkce lesních dřevin v CHS borového a smrkového hospodářství

Slodičák, M. a kol.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

7/2017

Mobilní hydraulický naviják a jeho využití při vyklizování dříví ve specifických podmínkách

Štícha, V. a kol.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

6/2017

Metoda rychlé regenerace topolu šedého (Populus xcanescens Aitom Sm.) s využitím in vitro organogeneze

Žižková, E., Komárková, M., Máchová, P., Cvrčková, H.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

5/2017

Hodnocení genetických charakteristik u borovice lesní s využitím mikrosatelitových markerů

Cvrčková, H., Máchová, P., Poláková, L., Trčková O.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

4/2017

Kvantifikace nadzemní biomasy smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.)

Vejpustková, M., Čihák,T., Šrámek, V.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

3/2017

Genetická charakterizace významných regionálních populací smrku ztepilého v České republice

Čáp, J. a kol.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

2/2017

TANABBO II - model pro hodnocení rizika napadení lesních porostů lýkožroutem smrkovým

Jakuš, R., Blaženec, M., Koreň, M., Barka, I., Lukášová, K., Lubojacký, J., Holuša, J.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

1/2017

Archiv metodik

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004