Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

Charakteristika:
V ediční řadě Lesnický průvodce jsou vydávány odborné příručky, které předkládají metodické postupy zaměřené na aktuální problematiku lesnické praxe. Tyto publikace napomáhají uplatňovat nové poznatky, získané v rámci aplikovaného výzkumu, v lesnické praxi, tj. u vlastníků a držitelů lesa a subjektů hospodařících v lesích a současně i u orgánů státní správy a v neziskové sféře. Před vydáním každé metodiky je realizován proces certifikace, čímž je potvrzena odborná úroveň a využitelnost předkládaných poznatků pro praxi lesního hospodářství.

V edici Lesnický průvodce publikují především vědečtí a výzkumní pracovníci Výzkumného ústavu lesního hospodářství
a myslivosti, v. v. i., který je vydavatelem.

Texty lze využívat pouze ke studijním, vědeckým a nekomerčním účelům.

Rukopisy procházejí recenzním řízením.

Periodicita:
Vychází nepravidelně, obvykle 10x ročně. Rozsah 30–50 stran, formát A5.
Náklad 250 výtisků.

ISSN 0862-7657 

© VÚLHM, v. v. i.

Redakce přijímá rukopisy průběžně.

Definice druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Pokyny pro autory uvedeny zde

Kontakt pro příjem rukopisů:
Ing. Jan Řezáč
e-mail: rezac@vulhm.cz
tel.: +420 257 892 243, +420 724 576 008
 

Provozně použitelný postup hodnocení aktuálního stavu vodního režimu sadebního materiálu smrku ztepilého a borovice lesní

Martincová, J., Leugner, J., Erbanová, E.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

19/2018

Metody hodnocení sucha v porostech smrku ztepilého

Neudertová Hellebrandová, K., Hais, M., Šrámek, V.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

18/2018

Ochrana douglasky tisolisté proti kůrovcům

Lubojacký, J.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

17/2018

Metodické postupy pro zmenšení nepříznivého působení vyšších koncentrací a depozic sloučenin dusíku na lesní ekosystém v Orlických horách

Souček, J., Kacálek, D., Šach, F., Leugner, J., Erbanová, E.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

16/2018

Metodika přeměny a přestavby borových monokultur na stanovištích přirozených smíšených porostů

Souček, J., Špulák, O., Dušek, D.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

15/2018

Tvorba směsí s douglaskou

Novák, J., Kacálek, D., Dušek, D., Leugner, J., Slodičák, M., Šimerda, L.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

14/2018

Metodické postupy vegetativního množení starších donorových stromů smrku ztepilého řízkováním a roubováním

Pexídr, J., Pexídr, M., Frýdl, J., Novotný, P., Cafourek, J.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

13/2018

Asanace skládek kůrovcového dříví technologií MERCATA

Zahradník, P., Zahradníková, M., Plaček, H.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

12/2018

Metodika ověřování deklarovaného původu klonů v semenných sadech na principu analýz DNA

Novotný, P., Dostál, J.

Algoritmus výběru ortetů/mateřských rodičů rodin a konkrétních ramet/generativních potomků

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

11/2018

Pěstební doporučení pro výchovu smrkových porostů v oblastech jejich chřadnutí

Dušek, D., Novák, J., Slodičák, M., Kacálek, D.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

10/2018

Metodická příručka k určování domácích druhů lip

Buriánek, V., Novotný, P.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

9/2018

Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51–80 cm

Němec, P., Nárovcová, J., Nárovec, V., Dubský, M.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

8/2018, 2. doplněné vydání

Potenciál využití borovice pokroucené v podmínkách České republiky

Novotný, P., Fulín, M., Dimitrovský, K.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

7/2018

Využití mikrosatelitových markerů pro hodnocení genetické diverzity smrku ztepilého

Cvrčková, H., Máchová, P., Trčková, O.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

6/2018

Metodika pro bezpečné uchování in vitro kultur topolu šedého v ultranízkých teplotách

Pokorná, E., Faltus, M., Máchová, P., Semerák, M., Zámečník, J.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

5/2018

Pěstební a ekonomické aspekty clonné obnovy borovice lesní

Bílek, L. a kol.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

4/2018

Využití topolu šedého jako náhrady jasanu a olše při obnově zejména lužních lesů

Čížková, L., Barnet, M., Máchová, P.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

3/2018

Použití listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesnictví

Baláš, M., Nárovcová, J., Kuneš, I., Nárovec, V., Burda, P., Machovič, I., Šimerda, L.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

2/2018

Postupy pro zalesňování degradovaných a rekultivovaných stanovišť s využitím poloodrostků a odrostků nové generace

Baláš, M., Nárovcová, J., Nárovec, V., Kuneš, I., Burda, P., Machovič, I., Martinů, V.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

1/2018

Archiv metodik

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004