Přehled výzkumných projektů a grantů řešených VS Opočno (2015)

Číslo výkonové analytiky; Název projektu; (Administrátor/řešitel projektu, útvarový koordinátor/subkoordinátor nebo jiný výkonný leader projektu na VS Opočno):

01/9206: Optimalizace obnovy lesa a zalesňování v měnících se podmínkách prostředí (Ing. J. Leugner, Ph.D., doc. Ing. A. Jurásek, CSc.) – detailně

01/9207: Optimalizace pěstebních opatření pro plnění funkcí lesa v měnících se podmínkách prostředí (Ing. J. Novák, Ph.D., doc. RNDr. M. Slodičák, CSc.) – detailně

01/7250: Pěstebně-ekologické a ekonomické optimum výchovy lesních porostů (Ing. J. Novák, Ph.D., doc. RNDr. M. Slodičák, CSc.) – TA02021250

01/7316: Hodnocení očekávaných změn v růstu a mortalitě lesních porostů, dopadů na produkční funkci lesů ČR a návrh adaptační strategie (Ing. J. Novák, Ph.D.) – QJ1220316

01/7317: Integrované hodnocení dopadů hmyzích škůdců a houbových patogenů na smrkové porosty ČR jako východisko pro jejich operativní management (Ing. J. Novák, Ph.D.) – QJ1220317

01/7330: Stabilizace lesních ekosystémů vyváženým poměrem přirozené a umělé obnovy lesa (doc. Ing. A. Jurásek, CSc., Ing. J. Leugner, Ph.D.) – QJ1230330

01/7331: Technologie produkce listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách a užití tohoto typu sadebního materiálu při obnově lesa (Ing. J. Nárovcová, Ph.D.) – QJ1220331 – detailně a přehled projektových výsledků

01/7335: Produkce a užití 1letých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51-80 cm (Ing. J. Nárovcová, Ph.D., Ing. V. Nárovec, CSc.) – TA02020335 – detaily

01/7467: Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek (Ing. J. Nárovcová, Ph.D, Ing. V. Nárovec, CSc.) – TA04021467

01/7532: Udržitelná produkce a hospodaření s živinami v borových a březových porostech nižších poloh (Ing. J. Novák, Ph.D.) – TA04021532

01/7541: Pěstební opatření pro optimalizaci souběžného plnění produkční a rekreační funkce lesa (Ing. J. Novák, Ph.D.) – TA04021541

01/7551: Standardizované pěstební substráty pro krytokořenný sadební materiál lesních dřevin (Ing. V. Nárovec, CSc.; Ing. J. Nárovcová, Ph.D.) – TA03020551

01/7671: Zakládání a obnova lesa na rekultivovaných a ekologicky specifických lesních stanovištích za využití poloodrostků a odrostků nové generace (Ing. J. Nárovcová, Ph.D.) – TA04021671

01/8015: Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích (Ing. J. Leugner, Ph.D., Ing. K. Nováková) – detailně

01/9236: Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu (Ing. J. Vrátná, MBA; Mgr. J. Součková) – detailně

02/6642: Inventarizace sadebního materiálu lesních dřevin v lesních školkách (Ing. J. Leugner, Ph.D.; Ing. J. Nárovcová, Ph.D.) – od 1. 7. 2015

02/6646: Mapování stromového inventáře a hodnocení charakteru mrtvého dřeva na území PP Sítovka (Ing. J. Souček, Ph.D.) – detailně

02/6610: Aktualizace studie „Lesnické hospodaření v Krušných horách“ (doc. RNDr. M. Slodičák, CSc. a kol.)

03/8815: Nalezení a ověření provozně využitelné metody pro hodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu (Ing. J. Leugner, Ph.D.; Ing. V. Černohous, Ph.D.; Ing. Evelína Erbanová) – detailně

05/8285: Expertizní činnost pro HerkuPlast Kubern GmbH na úseku ověřování, posuzování a testování nově zaváděných typů obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin (Ing. J. Nárovcová, Ph.D.)

Informace o projektech řešených na VS Opočno v roce 2015 připravil: Ing. Jiří Novák, Ph.D.

Datum poslední revize stránky: 16. července 2019