Útvar pěstování lesa – aktivity a aktuality ZL ŠK

Vybrané aktuality a sdělení:

(240) Editace souboru aktualit od ZL ŠK trvá již 18 let (říjen a prosinec 2019):

Příležitostí si uvědomit, že čas ubíhá nezadržitelným tempem, míváme v životě vždy několik. Plnoletost jistě je v životě každého z nás takovým milníkem. Dne 19. prosince 2019 nám dle údajů serveru TOPlist.cz vstoupil monitoring návštěvnosti těchto stránek do 19. roku (výchozí informace o činnosti ZL ŠK byla publikována v říjnu 2001). Tento web tedy právě dosáhl své plnoletosti. Souběžně se v jeho statistice souhrnných návštěv objevila číslice 180 tisíc vizitací. Je to trochu symbolické, ale nejspíše to byla jen souhra okolností. Dlouhodobá průměrná návštěvnost tedy činí přes 27 návštěv denně [180000 : (18 * 365) = 27,39]. Před 18 lety se zdála být nedosažitelným cílem. Přesto se tak stalo.

Nabízí se nám tedy v souvislosti s nynější plnoletostí webu také vhodná příležitost k uzavření dané webové životní etapy. Ke komunikaci se zástupci ZL ŠK čtenářům proto napříště doporučujeme využít toto facebookové prostředí. (23. 12. 2019)

(239) Sdružení lesních školkařů ČR publikovalo své stanovisko k OOP (září 2019):

Dne 13. září 2019 publikovalo Sdružení lesních školkařů ČR na svých webových stránkách stanovisko k opatřením obecné povahy (OOP), vydaným MZe dne 30. srpna 2019. (17. 9. 2019)

(238) Projednávání novely lesního zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (září 2019):

Dne 13. září 2019 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky novelu lesního zákona. Podrobněji… (odkaz na Silvarium.cz). (15. 9. 2019)

(237) Rozloučení s Ing. Vladimírem Krečmerem, CSc. (září 2019):

V pátek dne 13. září 2019 se pracovníci VS Opočno v nové obřadní síni na Olšanech v Praze 3 rozloučili s Ing. Vladimírem Krečmerem, CSc., který zemřel po dlouhém plodném žití ve věku 91 let. V 70. letech minulého století patřil k blízkým spolupracovníkům kolektivu Výzkumné stanice Opočno, vedeného Ing. Vladimírem Peřinou, CSc. Oba jako vedoucí vědečtí pracovníci ve VÚLHM Jíloviště-Strnady společně propagovali moderní pojetí pěstování lesa, opírající se polyfunkční a trvale udržitelné lesnické hospodaření optimalizované podle místních stanovištních, sociálně-ekonomických i dalších podmínek nebo jiných rozhodných skutečností. (15. 9. 2019)

(236) Rozloučení s tajemnicí Svazu školkařů České republiky (září 2019):

Se zármutkem přijali pracovníci ZL ŠK informaci, že dne 29. srpna 2019 ve věku nedožitých 44 let zemřela tajemnice kooperujícího Svazu školkařů České republiky, paní Ing. Marie Horáková z Bystřice pod Hostýnem. Poslední rozloučení se zesnulou se koná v sobotu 7. září 2019 v místní smuteční obřadní síti. (5. 9. 2019)

(235) Změna na pozici manažera Sdružení lesních školkařů ČR (srpen 2019):

Ing. Petr Martinec ukončil k 31. 8. 2019 své profesní působení v roli manažera Sdružení lesních školkařů ČR. (31. 8. 2019)

(234) Kompletní přestavba všech prezentací na webovém serveru www.vulhm.cz (duben až červen 2019):

V dubnu 2019 přistoupilo Lesnické informační centrum (LIC) ke kompletní přestavbě všech prezentací Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady na profesním webovém serveru www.vulhm.cz. Obsah původních stránek postupně (během ledna až března 2019) prodělal kompletní revizi. Stránky získaly zcela novou vizualizaci, nový způsob vyhledávání projektů, zaměstnanců a aktivit atd. Společně s další generací tvůrců webových stránek se také mění prezentace výzkumného ústavu pro uživatele z aplikační sféry (přenos výsledků výzkumu do hospodářské praxe). Nové webové stránky byly spuštěny dne 11. června 2019. (11. 6. 2019)

(233) Účast zástupce VS Opočno na semináři „Dopady kůrovcové kalamity na vlastníky lesů“ v NZM v Praze (únor 2019):

Zástupce VS Opočno (ZL ŠK), Ing. Jan Leugner, Ph.D., se dne 5. února 2019 v Národním zemědělském muzeu v Praze zúčastnil oborového semináře ČLS „Dopady kůrovcové kalamity na vlastníky lesů“, kde prezentoval problematiku obnovy lesa na kalamitních holinách:

Primární bibliografický pramen: Leugner J., Bartoš J., Martincová J. 2019. Problém s obnovou lesa na kalamitních holinách. In: Zahradník P. (ed.): Dopady kůrovcové kalamity na vlastníky lesů. Sborník příspěvků. Praha, 5. února 2019. Praha, Česká lesnická společnost: 30–32. (Výstup za QK1810126) (Další detaily o semináři ČLS…)

(232) PF 2019 (prosinec 2018)

vulhm_PF2019

(231) Výsledky 4. veřejné soutěže Programu EPSILON (říjen 2018):

Technologická agentura České republiky (TA ČR) dne 26. září 2018 na svých webových stránkách zveřejnila výsledky vyhodnocení 4. veřejné soutěže Programu EPSILON. Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení finálně postupilo 280 návrhů projektů z celkového počtu 300 návrhů projektů, které byly podány do tohoto kola veřejné soutěže. V Podprogramu I podporu agentury TA ČR nakonec získalo 73 projektů (ze 139 přihlášek), v Podprogramu II celkem 30 projektů (z 50 přihlášek) a v Podprogramu III (kam příslušejí zemědělsky, vodohospodářsky, lesnicky a environmentálně orientované projekty) bylo vybráno celkem 51 projektů (z 91 podaných přihlášek).

Na Výzkumné stanici Opočno (resp. pracovní skupinou Zkušební laboratoře č. 175.2 Školkařská kontrola) budou od ledna 2019 z tohoto 4. kola veřejné soutěže TA ČR („Program EPSILON“) podporovány celkem 3 nové projekty (jejich řešitelkou bude za VS Opočno Jarmila Nárovcová). Na útvaru myslivosti VÚLHM Strnady bude realizován čtvrtý z podpořených projektových návrhů:

  • TH04030444: Nástroje a opatření pro minimalizaci poškozování kořenů školkařských výpěstků po výsadbě prasetem divokým (hlavní uchazeč: MENDELU v Brně; koordinátor: doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.; členové řešitelského týmu na VS Opočno: J. Nárovcová, V. Nárovec, D. Kacálek a další),
  • TH04030217: Hnojiva se zeolity pro lesní hospodářství (řešitelé: J. Nárovcová, V. Nárovec, R. Novotný, V. Šrámek a kol.),
  • TH04030524: Model zachování a rozvoje biodiverzity stanovišť a populací tetřevovitých v oblasti Králického Sněžníku (hlavní koordinace na VÚLHM: útvar myslivosti – Fr. Havránek; další uchazeč: společnost Úsovsko, a. s.),
  • TH04030346: Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek – druhá etapa (řešitelé: J. Nárovcová, V. Nárovec, D. Kacálek). (Dle údajů TA ČR zveřejněno 26. října 2018)

(230) Účast zástupce ZL ŠK na mezinárodní konferenci na téma „Užití krytokořenného sadebního materiálu…“ (říjen 2018):

V Hotelu Myslivna Brno (ul. Nad Pisárkami 276/1, Pisárky, 623 00 Brno) se ve čtvrtek 4. října 2018 uskutečila jednodenní mezinárodní konferenceUžití krytokořenného sadebního materiálu při obnovách lesa, zalesňování a výsadbách v krajině„. Pořádala ji Česká lesnická společnost, z. s. za podpory Ministerstva zemědělství, Mendelovy univerzity v Brně a státního podniku Vojenské lesy a statky ČR. Na konferenci s referátem na téma „Využití krytokořenných výpěsků buku lesního pro obnovu lesa vyšších poloh„, vyžádaným organizátory akce (prof. Ing. O. Mauerem, DrSc.) a zahrnujícím popis zkušeností s obnovou lesa krytokořennými školkařskými výpěstky u vlastníků lesa v Orlických a Krušných horách, vystoupila vedoucí ZL č. 1175.2 Školkařská kontrola, Ing. J. Nárovcová, Ph.D. Sborník přednesených příspěvků si lze vyžádat u organizátorů akce (www.cesles.cz). (4. října 2018) (Další detaily…)

(229) Započalo řešení projektu (GS-LCR-090), jehož náplní bude pěstování březových porostů (září 2018):

Dne 20. září 2018 se na ředitelství Lesů ČR, s. p. v Hradci Králové uskutečnilo úvodní oponentní řízení k projektu GS-LCR-090Ekonomika a pěstování březových porostů jako alternativa obnovy chřadnoucích smrkových porostů v České republice„. Tento projekt v rámci letošní jarní soutěže Grantové služby LČR („Soutěž – jarní termín 2018„) vysoutěžila Česká zemědělská univerzita v Praze (řešitelé: Ing. Roman Dudík, Ph.D.; doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.; Ing. Lubomír Šálek, Ph.D.), a k jeho řešení přizvala také odborníky na pěstování lesa z Výzkumné stanice Opočno (Ing. J. Leugner, Ph.D.; Ing. J. Souček, Ph.D. a jiní) a z Mendelovy univerzity v Brně (Ing. Antonín Martiník, Ph.D. a další). (21. září 2018)

(228) Jiří Vojáček – nový ředitel Lesů České republiky, s. p. (září 2018):

Ministr zemědělství, Miroslav Toman, uvedl dne 3. září 2018 do funkce nového generálního ředitele státního podniku Lesy České republiky, Josefa Vojáčka (další podrobnosti). (4. září 2018)

(227) Publikovaná tisková zpráva referuje o projektu Ing. Jana Leugnera, Ph.D. na téma optimalizace obnovy lesa a zalesňování v měnících se podmínkách prostředí (srpen 2018)

Na webových stránkách výzkumného ústavu lze aktuálně vyhledat tiskovou zprávu (TZ) ze dne 30. července 2018, která připomíná, že u péče o sazenice platí přísloví „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá!„. TZ odkazuje na projekt „Stabilizace a rozvoj funkcí lesa v měnících se podmínkách prostředí“ (hlavní koordinátor: doc. Ing. A. Jurásek, CSc.) a na jeho segment (dílčí výzkumný projekt) „Optimalizace obnovy lesa a zalesňování v měnících se podmínkách prostředí“ (subkoordinátor: Ing. J. Leugner, Ph.D.). Současně TZ odkazuje na certifikovanou metodiku, týkající se zásad manipulace se sadebním materiálem lesních dřevin. (2. srpna 2018)

(226) Rozpracování soupisu literárních zdrojů pro úkol Grantové služby Lesů České republiky (červenec 2018)

Kolektiv řešitelů z VS Opočno (J. Nárovcová, V. Nárovec), útvaru ekologie lesa VÚLHM (R. Novotný) a FLD České zemědělské univerzity v Praze (doc. I. Kuneš) získal letos od Grantové služby Lesů České republiky zakázku na řešení grantového zadání GS-LCR-85: Ověření změny obsahu živin v sazenicích po výsadbě po přihnojení pomalurozpustnými hnojivy včetně zachycení růstové reakce do 2 let po výsadbě (hlavní řešitelka: J. Nárovcová). Zástupci zadavatele vznesli na úvodním oponentním řízení projektu požadavek na vyhotovení výběrové rešerše literárních pramenů k problematice ověřování účinnosti pomalu rozpustných minerálních hnojiv na vlastnosti lesních půd a na růst či zdravotní stav lesních dřevin. Rozpracování tohoto požadavku bylo nyní pro zadavatele a řešitele projektu zveřejněno na webových stránkách ústavu. (27. července 2018)

(225) Pracovníci VS Opočno pokračují v řešení úkolu TH02030785 „Hnojiva pro lesní hospodářství“ (červen 2018)

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady je hlavním řešitelem projektu Hnojiva pro lesní hospodářství (TH02030785), který podporuje Technologická agentura České republiky (2017-2020). Projektu se účastní také Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. Průhonice (VÚKOZ) a LOVOCHEMIE, a. s. Lovosice. Přehled společně na webových stránkách sdílených literárních pramenů k předmětné problematice nyní uvádí samostatná webová prezentace. (26. června 2018)

(224) Účast na semináři Sdružení lesních školkařů ČR (květen 2018)

Pro seminář III. Současné trendy v umělé obnově lesa (29. a 30. května 2018; Hlubočky-Hrubá Voda), který pořádalo Sdružení lesních školkařů ČR v rámci vzdělávacího cyklu „Odborný seminář – Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví“, vypracovali pracovníci VS Opočno čtyři příspěvky (referáty):

(1) D.Kacálek, J. Leugner a A. Jurásek zde referovali o nových poznatcích při kvantifikaci meliorační a zpevňující funkce lesních dřevin. (2) J. Nárovcová, M. Baláš a kol. přednášeli o zkušenostech s motomanuálními výsadbami listnatých poloodrostků nové generace a o (3) zásadách správné provozní praxe při pěstování poloodrostků a odrostků nové generace a při jejich užití k zakládání lesů. (4) V. Nárovec, J. Nárovcová, P. Burda a I. Machovič přispěli informací s názvem Předpoklady a příklady úspěšné obnovy lesa za využití poloodrostků a odrostků listnatých dřevin – vybrané literární prameny a elektronické zdroje (přednášky ke stažení nabízí sborník příspěvků).

Součástí semináře byly prohlídky kalamitních holin na pozemcích Vojenských lesů a statků ČR – divize Lipník nad Bečvou. Zde pracovníci ZL ŠK (D. Šimek a D. Bartoš) spolu s Ing. Pavlem Burdou, Ph.D. (Lesní školky Sepekov) prakticky demonstrovali motomanuální přípravu výsadbových jamek pomocí motorových jamkovačů zn. Stihl, resp. prostřednictvím spirálových vrtáků různého průměru (např. 9, 12, 15 a 20 cm). (10. června 2018)

(223) Cenu ředitele Správy KRNAP za rok 2017 získalo šest oceněných (duben 2018)

Při v pořadí osmém předávání Cen ředitele Správy KRNAP se laureáty stala šestice význačných osobností, které přispěly k rozvoji Krkonoš a povědomí o našich horách. Jsou jimi lesník Antonín Jurásek, historik Miloslav Bartoš, bývalý náčelník Horské služby Krkonoše Jiří Dunka, pedagog Aleš Suk a bývalí členové Horské služby Jan Messner a Štefan Spusta, in memoriam. (20. dubna 2018)

(222) Podávání přihlášek výzkumných projektů do 4. veřejné soutěže Programu EPSILON (duben 2018)

Technologická agentura ČR (TA ČR) nyní do 12. dubna 2018 přijámala přihlášky (návrhy) výzkumných projektů do 4. veřejné soutěže Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON. Zkušební laboratoř č. 1175.2 Školkařská kontrola podávala do 4. kola veřejné soutěže následující témata:

  • TH04030217: Hnojiva se zeolity pro lesní hospodářství (řešitelé: J. Nárovcová, V. Nárovec, R. Novotný, V. Šrámek a kol.),
  • TH04030346: Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek – druhá etapa (řešitelé: J. Nárovcová, V. Nárovec, D. Kacálek a kol.),
  • TH04030444: Nástroje a opatření pro minimalizaci poškozování kořenů školkařských výpěstků po výsadbě… (koordinátor: doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.; členové řešitelského týmu: J. Nárovcová, V. Nárovec, D. Kacálek a další).

Z ostatních pracovišť, oddělení (oborových týmů) a útvarů výzkumného ústavu bylo podáno do soutěže (EPSILON – 4. kolo) nejméně 6 dalších návrhů přihlášek výzkumných úkolů. (aktualizováno 14. června 2018)

(221) Probíhají přípravy na změnu webového serveru a všech webových prezentací (prosinec 2017)

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady již od října 2017 připravuje prostřednictvím svého útvaru Lesnické informační centrum (vedoucí Ing. Jan Řezáč a kol.) kompletní přepracování obsahu webového serveru www.vulhm.cz a také přeměnu jeho formální podoby (přechod na jiný redakční systém včetně přepracování všech grafických vizualizací.)

vulhm_pf2018

(219) Vyhlášení výsledků veřejné soutěže (listopad 2017)

Dne 27. listopadu 2017 byly za webových stránkách MZe ČR (http://eagri.cz) zveřejněny výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025 (NAZV – ZEMĚ).

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady v soutěži uspěl s následujícími šesti návrhy projektů:

Podprogram I Podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií

(3) QK1810126 Zakládání a výchova směsí přípravných a cílových dřevin plnících produkční a mimoprodukční funkce lesa v oblasti velkoplošně hynoucích smrkových porostů

(5) QK1810415 Vliv dřevinné skladby a struktury lesních porostů na mikroklima a hydrologické poměry v krajině

(7) QK1810129 Navržení metodických postupů pro zavedení systému kontroly deklarovaného původu reprodukčního materiálu vybraných lesnicky významných druhů dřevin použitého pro umělou obnovu lesa pomocí analýz DNA v podmínkách ČR

(11) QK1810258 Návrh alternativní druhové skladby dřevin pro lesní ekosystémy se sníženou ekologickou stabilitou v důsledku fyziologického sucha

(15) QK1810443 Postupy pro minimalizaci škod způsobených větrem a sněhem na lesních porostech v návaznosti na klimatickou změnu

Podprogram II Podpora státní politiky v agrárním sektoru

(6) QK1820091 Lesnické hospodaření v oblastech postižených dlouhodobým suchem

K nepřijatým návrhům projektů se zařadily tyto projektové přihlášky:

(31) QK1810406 Udržitelná produkce dřevní hmoty v kontextu dalších ekosystémových funkcí: Ekonomické aspekty, biodiverzita a optimalizace hospodaření

(50) QK1810046 Vývoj techniky a technologie ekologického dobývání pařezů a těžby další opomíjené dendromasy,z prořezávek k získání účinných obnovitelných zdrojů energie i pro soběstačnost venkova

(53) QK1810227 Specifické postupy umělé obnovy lesních porostů na stanovištích ohrožených suchem

(113) QK1810363 Prostorová a druhová diverzifikace lesních porostů s využitím poloodrostků a odrostků nové generace směřující k posílení odolnosti lesa vůči destabilizujícím abiotickým a biotickým faktorům

(150) QK1810294 Satelitní a in-situ data pro monitoring a hodnocení zdravotního stavu lesních porostů

(159) QK1810365 Kvantifikace energeticky využitelné biomasy těžebních zbytků v lesích s ohledem na minimalizaci rizik a udržení úrodnosti lesních stanovišť

(168) QK1810321 Zlepšení proteinové výživy včel výsadbou pylodárných dřevin se zaměřením na rod Salix

(171) QK1810379 Agrolesnictví – optimalizace produkčních a ekosystémových přínosů v podmínkách ČR

(181) QK1810207 Biodiverzita lesa v kontextu vývoje managementu a krajiny nížinných lesů

(199) QK1810165 Zhodnocení potenciálu dubu červeného jako produkční i melioračně-zpevňující dřeviny v nižších a středních polohách z hlediska produkce, stability a vlivu na stanoviště a biodiverzitu

V Podprogramu I bylo hodnoceno 247 návrhů projektů, v Podprogramu II (Podpora státní politiky v agrárním sektoru) to bylo 53 návrhů projektů. Přijato bylo celkoem 33 návrhů projektů (24, resp. 9 projektů), což představuje 11 % z celkového množství 300 projektových přihlášek. (28. listopadu 2017)

(218) Cena ministra pro Ing. Jana Leugnera, Ph.D. (srpen 2017)

Pracovník ZL č. 1175.2 Školkařská kontrola, Ing. Jan Leugner, Ph.D., se v soutěži o Cenu ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimen-tálního vývoje v roce 2017 umístil na 3. místě. Podrobnosti uvádí tisková zpráva výzkumného ústavu. (31. srpna 2018)

(217) Ověření provozně využitelných metod pro hodnocení fyziologického stavu sadebního materiálu listnatých dřevin (DB, BK) (červenec 2017)

V červenci 2017 získal kolektiv pracovníků VS Opočno, vedený Ing. Janem Leugnerem, Ph.D., ve veřejné soutěži řešení výzkumného zadání GS LČR s názvem Ověření provozně využitelných metod pro hodnocení fyziologického stavu sadebního materiálu listnatých dřevin (DB, BK). Projekt se zabývá nalezením provozně využitelného souboru metod, které bude možno využívat pro hodnocení fyziologického stavu sadebního materiálu. Součástí výstupů projektu bude vypracování metodického postupu pro hodnocení fyziologické kvality sadebního materiálu vybraných listnatých dřevin. Tento nový projekt (GS-LCR-076) bude od 1. září 2017 přímo navazovat na výsledky, prezentované v předchzí aktualitě (GS-LCR-048). Ukončení aktuálně vysoutěženého projektu se předpokládá v roce 2020. (aktualita z dne 7. července 2017)

(216) Na stránkách Grantové služby Lesů České republiky jsou publikovány výsledky výzkumných projektů (červen 2017)

Výsledky výzkumného projektu GS LČR č. 48 na téma Nalezení a ověření provozně využitelné metody pro hodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu, jehož řešiteli byli v letech 2015-2017 zaměstnanci VS Opočno (hlavní koordinátor: J. Leugner; řešitelé: J. Martincová, E. Erbanová a V. Černohous), nyní prezentují webové stránky Grantové služby Lesů České republiky. Ke stažení jsou zde uživatelům internetu k dispozici také realizační výstupy (projektová zpráva; příloha 1 a příloha 2) tohoto výzkumného projektu. (30. června 2017)

(215) Probíhá Veřejná soutěž v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji o podporu od roku 2017 pro „Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025 ZEMĚ“ (červen 2017)

Až do poloviny června 2017 mohou uchazeči o podporu za „Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025 ZEMĚ“ (evid. označ. projektů tohoto ročníku veřejné soutěže bude začínat písmeny QK) podávat přihlášky výzkumných projektů. Jedním z podprogramů vyhlášené veřejné soutěže je také Podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií. V jeho rámci budou pracovníci Výzkumné stanice Opočno (J. Novák a kol.) společně s ostatními kooperujícími účastníky usilovat o přijetí návrhu projektu např. na téma Udržitelná produkce dřevní hmoty v kontextu dalších ekosystémových funkcí: Ekonomické aspekty, biodiverzita a optimalizace hospodaření (QK1710087). Od ostatních řešitelů z VÚLHM, v. v. i. Strnady vzejde dalších přibližně 15 návrhů přihlášek projektů aplikovaného lesnického výzkumu. (31. května 2017)

(214) Přihlášky projektů do výzvy TA ČR – EPSILON, 3. kolo (květen 2017):

Od 5. dubna do 17. května 2017 bylo možné podávat návrhy projektů do 3. kola veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (TA ČR). Technologická agentura ČR nyní bude vybírat z 295 návrhů projektů, které jí v uvedeném termínu došly. Nejprve ale musí zkontrolovat, které přihlášky projektů splnily podmínky veřejné soutěže a které tedy mají být do soutěže přijaty a následně hodnoceny. Závěrečné výsledky soutěže by měly být oznámeny v polovině října 2017. Kolektiv pracovníků ZL ŠK při Výzkumné stanici Opočno, vedený Ing. J. Nárovcovou, Ph.D., do soutěže předložil 2 návrhy přihlášek projektů. Týkaly se optimalizací užitných vlastností rašelinových pěstebních substrátů z hlediska vodní kapacity a snížení požadavků na množství závlahové vody při pěstování KSM ve školkách (TH03030125) a také návrhů na rozšíření možností motomanuální přípravy výsadbových jamek pro prostokořenný i krytokořenný sadební materiál lesních dřevin (TH03030250). (22. května 2017)

(213) GRANTOVÁ SLUŽBA LČR, s. p. zveřejnila na svých webových stránkách výzvu k podání návrhů výzkumných projektů (duben 2017):

Grantová služba Lesů České republiky od 28. dubna 2017 na webových stránkách LČR, s. p. uvádí nová témata výzkumných projektů, o která má v jarním termínu roku 2017 lesnická praxe zájem, a souběžně zveřejnila výzvu k podávání návrhů projektů. Celková nabídková cena na 1 projekt nesmí přesáhnout 2 mil. Kč bez DPH. Předkládání nabídek výzkumných projektů na níže specifikovaná témata bude ukončeno dne 31. května 2017 v 15:00 hod. (doručovací adresa GS LČR: Lesy České republiky s. p., Oddělení výzkumu a projektů EU, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice). Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem se předpokládá do 30. června 2017.

Mezi školkařství a semenářství blízká témata patří úkol (č. 1) Nalezení provozní metody na ověřování životaschopnosti sazenic při a po výsadbě – aktuální fyziologický stav pro listnaté dřeviny (buk a dub) a (č. 6) Možnosti zvyšování kvality osiva pro pěstování krytokořenného reprodukčního materiálu technologií na vzduchovém polštáři. (5. 5. 2017)

(212) Zemřel Ing. Luděk Chroust, CSc. (duben 2017):

Ve čtvrtek 4. května 2017 se v obřadní síni v Bačetíně mnozí současní i minulí zaměstnanci a spolupracovníci VS Opočno zúčastnili smutečního rozloučení s panem Ing. Luďkem Chroustem, CSc. (1928-2017). Do teorie porostní výchovy se jako dlouholetý vědecký pracovník VS Opočno (1952-1990) zapsal novými poznatky o ekologickém významu výchovných sečí. Byl jedním z prvních, kteří u nás komplexně studovali vliv výchovných sečí na klimatické a půdní poměry i na hydrickou účinnost lesních porostů. Toto cílevědomé studium mu umožnilo zdůvodnit příčiny různých přírůstových reakcí lesních dřevin na výchovné zásahy a objasnit souvislosti mezi intenzitou výchovného zásahu (tj. změnou porostního prostředí) a přírůstovou reakcí lesních porostů. Teoretický a praktický význam přinesly zejména jeho nové poznatky o efektu urychlujícím přírůst, dosahovaným časnými silnými výchovnými zásahy v mladých smrkových porostech. Vědecká práce Ing. Luďka Chrousta, CSc. vyvolala osobní zájem celé řady předních evropských odborníků na výchovu a pěstování lesních porostů. Čest jeho památce! (4. 5. 2017)

(211) Školící činnost pro zaměstnance LČR, s. p. (březen 2017):

Ve dnech 13. až 15. března 2017 zajišťovali zástupci VS Opočno (doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc. a Ing. J. Nárovcová, Ph.D.) v Hradci Králové pro výkonné pracovníky a zaměstnance podniku Lesy České republiky, s. p. proškolení, které se věnovalo zásadám uvádění sadebního materiálu lesních dřevin do oběhu a pravidlům hodnocení kvality standardů SMLD dle ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin.

Dne 27. února 2017 prezentovali Ing. J. Leugner, Ph.D. a doc. Ing. A. Jurásek, CSc. na jednání pracovní skupiny LČR, s. p. k reprodukčnímu materiálu (LČR – GŘ Hradec Králové) metodu zjišťování fyziologické kvality (vodního potenciálu) jehličnatých druhů SMLD pomocí tzv. tlakové komory a také nejdůležitější výsledky v lednu 2017 ukončeného projektu Grantové služby LČR. Státní podnik LČR předpokládá podpůrné využití této metody také ke stanovení extrémních přísušků v daném zalesňovaném místě a čase. Na jaře 2017 GS LČR předpokládá vypsání grantu na zjišťování fyziologické kvality sadebního materiálu (pro který u podniku užívají zkratku SAMA) listnatých dřevin. (18. 3. 2017)

(210) Proběhl křest knihy Vladimíra Foltánka Lesní školkařství… (únor 2017):

Dne 31. ledna 2017 se v prostorách Národního zemědělského muzea v Praze (NZM) konal seminář Aplikační technika přípravků na ochranu rostlin v lesním hospodářství. Součástí akce byl i slavnostní křest knihy Ing. Vladimíra Foltánka, bývalého manažera Sdružení lesních školkařů ČR. Publikace nese název „Lesní školkařství v České republice – od historie k současnosti“ a jejími patrony se stali Ing. Jiří Houdek, náměstek generálního ředitele NZM a ředitel pobočky Praha, a dále doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. z útvaru Lesní ochranné služby VÚLHM, v. v. i. Strnady (další detaily). Foto převzato ze serveru www.lesniskolky.cz, kam lze také adresovat objednávky knihy. (23. 2.2017)

(209) Oponentní řízení výzkumného úkolu QJ1220331 (leden 2017):

Dne 11. ledna 2017 proběhlo na Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady závěrečné oponentní řízení (ZOŘ) úkolu QJ1220331 „Technologie produkce listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách a užití tohoto typu sadebního materiálu při obnově lesa“, finančně podporovaného z prostředků NAZV (MZe ČR). Tento úkol (grant) VaVaI v předchozích 4 letech (2012-2016) koordinovala Ing. J. Nárovcová, Ph.D. (Výzkumná stanice Opočno – ZL ŠK). Na řešení problematiky se spolupodílelo několik školkařských provozů (Ing. Pavel Burda, Ph.D. – Lesní školky Milevsko; Dendria s. r. o. Frýdlant) a vlastníků lesa (Kristina Colloredo-Mansfeldová, Opočno). Tito spoluřešitelé z aplikační sféry (Ing. Pavel Burda, Ph.D.; Ing. Ladislav Šimerda, Ph.D.; Ing. Ivo Machovič aj.) pro ZOŘ připravili publikaci Praktická doporučení při umělé obnově lesa prostokořenným sadebním materiálem, která shrnuje některé jejich přímé zkušenosti s volbou (kvalitou) sadebního materiálu a s užitím počátečních (výsadbových) hustot při obnově lesa. Publikace je určena nejširšímu okruhu uživatelů a na vyžádání je k dispozici na adrese vydavatele: Ing. Pavel Burda, Ph.D. – Lesní školky Milevsko, Hajda 1455, 399 01 Milevsko (e-mail: info@pavelburda.cz). Ostatní dílčí výstupy projektu přibližuje samostatná stránka. (23. 1. 2017)

(208) Vypracování expertního stanoviska pro LČR, s. p. (leden 2017):

V roce 2016 Ing. J. Leugner, Ph.D. a doc. Ing. A. Jurásek, CSc. na vyžádání LČR, s. p. (ředitelství Hradec Králové) a Sdružení lesních školkařů ČR, z. s. (Tečovice) vyhodnocovali kvalitu sadebního materiálu smrku ztepilého (SM) a jedle bělokoré (JD) ve vybraných tuzemských lesních školkách. Toto zhodnocení bylo prováděno v souvislosti s relativně (tj. proporcionálně k celkové výšce školkařských výpěstků) velkými délkovými přírůsty terminálních makroblastů obou dřevin v průběhu vegetačního období roku 2016, které vzbuzovaly u producentů i uživatelů sadebního materiálu (SMLD) obavy z hlediska odbytu a užití SMLD v roce 2017. Ve svém expertním stanovisku se autoři studie (Leugner, J., Jurásek, A: Zhodnocení kvality a stavu prostokořenného sadebního materiálu smrku ztepilého v lesních školkách v ČR s mimořádnými přírůsty v roce 2016. 1. vyd. Opočno, VÚLHM – VS 2017. 3 s.) zaměřili na soulad zjištěného stavu s požadavky české technické normy ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Studie byla objednavateli (LČR, s. p. – Ing. Tomáš Dohnanský) předána dne 11. ledna 2017 a je pro zájemce dostupná na vyžádání u obou uživatelů SMLD (zadavatelů úkolu) nebo též u autorů. (20. 1. 2017)

vulhm_pf2017

(206) Výsledky první veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025 (prosinec 2016):

Ministerstvo zemědělství vyhlasilo dne 16. prosince 2016 výsledky první veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025, ZEMĚ s počátkem řešení projektů v roce 2017. V podprogramu I bylo ze 197 hodnocených přihlášek k realizaci doporučeno 14 projektů; v podprogramu II bylo ze 46 přihlášek přijato 5 návrhů projektů. Z lesnicky orientovaných návrhů projektů uspěl jediný: QK1710241 „Optimalizace managementu obnovy lesních porostů na stanovištích dotčených povrchovou těžbou“ (ČZU v Praze, IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o. a Univerzita Karlova v Praze). (16. 12. 2016)

(205) GRANTOVÁ SLUŽBA LČR vyhlásila nová témata (říjen 2016):

Lesy České republiky, s. p. vyhlásily výzvu na podání nabídky na řešení výzkumného projektu (vyhlášená témata). (31. 10. 2016)

(204) Dne 31. října 2016 se pracovníci Výzkumné stanice Opočno naposledy rozloučili se svým bývalým dlouholetým kolegou, panem Františkem Horákem.

FRANTIŠEK HORÁK (27. 1. 1934 Nové Město nad Metují; † 25. 10. 2016 Třebechovice pod Orebem) po maturitě na gymnáziu v Novém Městě nad Metují v r. 1953 nastoupil na Výzkumnou stanici v Opočně, kde zpočátku pracoval jako technik výzkumu ve skupině obnovy lesa. Během zaměstnání absolvoval abiturientský kurs na Lesnické technické škole v Trutnově. Od roku 1979 vykonával fotografické a reprografické práce včetně vedení fotoarchivu VS. V r. 1994 odešel do důchodu, ale v práci pro výzkumnou stanici pokračoval až do r. 2000. Patřil ke generaci zakladatelů opočenského výzkumného pracoviště. Čest jeho památce!

(203) GRANTOVÁ SLUŽBA VLS ČR, s. p. se nově prezentuje na svých webových stránkách (říjen 2016):

Na webových stránkách VLS ČR, s. p. lze nyní vyhledávat aktuality z činnosti Grantové služby VLS ČR, s. p. (další detaily). (27. 10. 2016)

(202) VÝSLEDKY 2. kola veřejné soutěže Programu EPSILON (říjen 2016):

Na webových stránkách TA ČR byly dne 16. října 2016 zveřejněny výsledky 2. kola veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (TA ČR). Seznam přijatých návrhů projektů, u kterých se předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory, je k dispozici ke stažení zde.

(201) MEZINÁRODNÍ KONFERENCE (srpen 2016):

Výzkumná stanice Opočno v srpnu 2016 uspořádala 17. mezinárodní setkání pěstitelů lesa. (30. – 31. 8. 2016)

Předchozích 200 krátkých informativních sdělení o aktivitách zkušební laboratoře z období od října 2001 do června 2016 uvádějí samostatné stránky.

Z primárních informačních zdrojů od pracovníků Zkušební laboratoře č. 1175.2 Školkařská kontrola tuto stránku od června 2016 do června 2019 připravovali: Jarmila Nárovcová a Václav Nárovec

Datum poslední revize stránky: 28. února 2020