Výzkumné projekty

Filtrace

Skrýt filtr Zobrazit filtr
ČísloName / DescriptionRok
TQ03000107Bohatě strukturované smíšené porosty jako klíčová forma adaptace lesního hospodářství na probíhající změny klimatu2024 - 2025
SOD O-1/2019 Diferenciace stanovišť a hospodaření v porostech borovice, dubu a buku pro zmírnění nepříznivých dopadů environmentální změny2019 - 2021
GS-LCR_090Ekonomika a pěstování březových porostů jako alternativa obnovy chřadnoucích smrkových porostů v České republice2018 - 2020
26694/2008-16210/VZ-38Expertní a poradenská činnost v oboru lesního semenářství a školkařství, umělé obnovy lesa a zalesňování, včetně hodnocení kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin2008 - 2011
SOD O-22/2015Inventarizace sadebního materiálu lesních dřevin v lesních školkách2015 - 2016
QK1920328Komplexní řešení obnovy a pěstování lesa v oblastech s rychlým velkoplošným hynutím lesa2019 - 2021
QK22020008Komplexní vyhodnocení plnění produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa u porostů přípravných dřevin2022 - 2024
QK1820091Lesnické hospodaření v oblastech postižených dlouhodobým suchem2018 - 2021
QI112A170Možnosti cíleného pěstování a využití geneticky hodnotných částí populací sadebního materiálu smrku ztepilého s klimaxovou strategií růstu pro horské oblasti2011 - 2014
QK21010335Možnosti využití modřínu opadavého v českých lesích pod dopadem globální klimatické změny2021 - 2024
48/2014-03/8815Nalezení a ověření provozně využitelné metody pro hodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu2015 - 2016
O-17/2017Nalezení provozní metody na ověřování životaschopnosti sazenic při a po výsadbě – aktuální fyziologický stav pro listnaté dřeviny (buk, a dub)2017 - 2020
SOD O-14/2021Obnova kalamitních ploch s využitím přípravných dřevin ve snížených počtech2021 - 2022
QK21020307Optimalizace pěstebních postupů pro adaptaci lesních ekosystémů na klimatickou změnu2021 - 2023
QJ1530298Optimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech2015 - 2018
SOD O-41/2021Ověření účinnosti hydroabsorbentu při obnově lesa na kalamitních holinách2021 - 2022
05/8838Ověření vlivu relativního nasycení lesních půd vodou na ujímavosti ve vztahu k termínu výsadby při umělé obnově holin2023 - 2025
QJ1520291Pěstební opatření na podporu odolnosti lesních porostů vůči vlivům zvýšených depozic dusíku2015 - 2018
EHP-CZ02-OV-1-015-2014Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích2015 - 2016
TO01000345Plnění produkční a regulačních funkcí lesa v minulosti, současnosti a budoucnosti – co lze očekávat od lesních ekosystémů ovlivněných klimatickou změnou?2021 - 2024
3211100015Realizace inovativních postupů obnovy lesa na kalamitních holinách s ohledem na podporu biodiverzity a zvyšování funkčnosti lesních ekosystémů2022 - 2024
QJ1230330Stabilizace lesních ekosystémů vyváženým poměrem přirozené a umělé obnovy lesa2012 - 2016
O–21/2017Uchování geneticky cenných populace smrku ztepilého v Krkonoších2017 - 2022
QH92062Udržení stability a biodiverzity horských populací smrku ztepilého2009 - 2011
QJ1520299Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR2015 - 2018
SOD 17/2016 Vyhodnocení plnění funkcí lesa u březových porostů, ekonomiky březového hospodářství a návrh východisek pro hospodaření s břízou v ČR2016 - 2017
SOD O-3/2020Využití pomocných látek pro zlepšení vodního režimu kořenových soustav lesních dřevin při umělé obnově lesa2020 - 2022
TH02030823Vývoj metodicko-technických postupů minimalizace dopadů lesního hospodářství na kvalitu podzemních vod v důsledku nadbytečné migrace reaktivních forem dusíku a fosforu2017 - 2020
SOD O – 28/2017 Zajištění expertní a poradenské činnosti v oboru lesního semenářství a školkařství, zakládání, obnovy a výchovy lesních porostů, zalesňování, biotechnologií a využívání introdukovaných a rychlerostoucích dřevin2018 - 2023
QK1810126Zakládání a výchova směsí přípravných a cílových dřevin plnících produkční a mimoprodukční funkce lesa v oblasti velkoplošně hynoucích smrkových porostů2018 - 2022
05/8836Založení výzkumné plochy s introdukovanými dřevinami v oblasti LS Vítkov – druhů potenciálně využitelných pro oblasti chřadnutí smrku2018 - 2021
05/8830Založení výzkumných ploch s introdukovanými dřevinami potenciálně odolnými vůči suchu v oblasti pahorkatin severní Moravy postižené chřadnutím smrku2017 - 2021